0

[SWIFT] Cách tạo Popup View sử dụng View Controller riêng biệt

Môi trường phát triển:

 • Swift Language Version: Swift 5
 • Xcode: Version 10.2.1 (10E1001)
 • Deployment Target: 11.0

Bước 1: Tạo giao diện cho Popup View trong main.storyboard

Trong ví dụ này, ta sẽ tạo một giao diện đơn giản được bố trí như hình dưới đây: Trong đó, Popup View được set constraint như sau:

 • Leading Constraint: 64
 • CenterX Constraint: safe Area
 • CenterY Constraint: safe Area
 • Width Constraint = Height Constraint

Tiếp theo, ta set backgroundColor cho Popup View: black color với opacity = 0.5

Đây là giao diện cuối cùng sau khi ta thiết lập:

Bước 2: Xử lý ẩn hiện Popup View

Trong MainViewController, ta sẽ tạo nút Open PopupView và hàm thực thi để hiển thị Popup View:

@IBAction func handleOpenButtonTapped(_ sender: Any) {
  guard let vc = storyboard?.instantiateViewController(withIdentifier: "PopupViewVC") else { return }
  vc.modalPresentationStyle = .overFullScreen
  vc.modalTransitionStyle = .crossDissolve
  present(vc, animated: true)
}

Trong PopupViewVC, ta tạo hàm thực thi việc ẩn Popup View:

@IBAction func handleCloseButtonTapped(_ sender: Any) {
  dismiss(animated: true)
}

Bước 3: Truyền dữ liệu từ PopupView đến MainView

Trong PopupViewVC, ta tạo một closure didSendData để truyền dữ liệu lấy từ textField đến MainViewController:

var didSendData: ((String) -> Void)?

@IBAction func handleCloseButtonTapped(_ sender: Any) {
  if let name = nameTextField.text {
    didSendData?(name)
  }
  dismiss(animated: true)
 }

Trong MainViewController, ta sẽ gán giá trị lấy được bên PopupView vào nameLabel

@IBAction func handleOpenButtonTapped(_ sender: Any) {
  guard let vc = storyboard?.instantiateViewController(withIdentifier: "PopupViewVC") as? PopupViewVC else { return }
  vc.modalPresentationStyle = .overFullScreen
  vc.modalTransitionStyle = .crossDissolve
  present(vc, animated: true)

  vc.didSendData = { [weak self] name in
    guard let self = self else { return }
    self.nameLabel.text = name
  }
}

Và đây là kết quả cuối cùng:

Tài liệu tham khảo:

https://www.youtube.com/watch?v=NBCped0ZcWE&vl=en

Link github:

https://github.com/huybnd-1816/PopupViewSample


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.