Mobile

QuesXpert No.02: For Mobile Developers

80 0 0
2

[RxSwift] - Phân biệt các loại Combining Observable: combineLastest, withLatestFrom, zip

69 2 0
5

React Native Làm game đơn giản

146 0 0
3

Giới thiệu về Room Persistence Library

63 1 0
2

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

833 10 1
12

Mobile Apps Testing: Mẫu Test Case & Kịch bản kiểm thử

114 0 0
0

ML Kit: Tích hợp machine learning lên ứng dụng của bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế

234 1 0
7

Thủ thuật quảng cáo mới dành cho Mobile Developer

111 2 0
-3

Kiểm thử phi chức năng và abnormal

108 0 0
0

[Android] Xây dựng ứng dụng Livestream với Wowza Streaming Cloud và Wowza GoCoder SDK

349 3 1
5

10 quyển sách lập trình miễn phí nên đọc trong năm 2018

2117 10 1
10

[iOS] - Các tool sử dụng phổ biến trong lập trình iOS

572 5 1
4

Firebase vs Ruby: Lựa chọn cái nào để phát triển backend?

394 1 0
0

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

2090 19 1
31

HyperLog: Android Remote Logger Library for Debugging

37 0 0
0

Mobile payment - Thanh toán di động

1384 2 0
2

Mobile UX/UI design

197 1 1
4

Kotlin - Tutorial : Tạm biệt NullPointerException - Làm việc với Null trong Kotlin

392 0 0
1

Kotlin - Tutorial : Hiểu về lateinit vs lazy

1160 0 0
1

Xây dựng app scan QR code sử dụng Google Mobile Vision

683 0 0
1