Mobile

Sort by: Newest posts

Six Mistakes To Avoid In Mobile App Development

35 0 0
0

Tìm hiểu về thư viện Nuke cơ bản cho lập trình iOS

82 2 0
2

Checklist cho kiểm thử ứng dụng di động

82 0 0
0

How to test mobile application? Các giai đoạn, phân loại trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 2)

88 0 0
1

Lottie - Animation library for developers & designers

126 1 2
5

Performance testing trên ứng dụng mobile

179 1 0
2

iOS/Android Security Guideline (P1)

314 1 0
1

Ways speed up performance React Native

595 0 0
6

Những điều cần lưu ý khi thực hiện test app trên mobie (Phần III)

87 0 0
1

Role of DevOps in Mobile App Development - Mobile DevOps

65 0 0
0

Những điều cần lưu ý khi thực hiện test app trên mobie (Phần II)

266 1 0
1

Hãy bắt đầu với React Native

2.1K 1 1
7

Làm quen với React Native với game Simon Says color

204 1 0
2

QuesXpert No.02: For Mobile Developers

122 0 0
2

[RxSwift] - Phân biệt các loại Combining Observable: combineLastest, withLatestFrom, zip

751 3 0
6

React Native Làm game đơn giản

1.1K 1 8
5

Giới thiệu về Room Persistence Library

382 1 0
2

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

1.4K 10 2
12

Mobile Apps Testing: Mẫu Test Case & Kịch bản kiểm thử

1.5K 1 0
0

ML Kit: Tích hợp machine learning lên ứng dụng của bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế

747 3 0
7