Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Part 3: Giới thiệu về mã nguồn mở TestNG dành cho kiểm thử phần mềm

311 0 0
0

Part 2: Giới thiệu về mã nguồn mở TestNG dành cho kiểm thử phần mềm

772 0 0
0

Part 1: Giới thiệu về mã nguồn mở TestNG dành cho kiểm thử phần mềm

1.9K 0 0
0

Sử dụng Jasmine và Karma với AngularJS

2.6K 5 0
2

KIỂM THỬ ỨNG DỤNG WEB (WEB APPLICATION TESTING)

11.1K 4 0
8

BrowserStack: Công cụ kiểm thử website trên nhiều trình duyệt

2.3K 2 0
1

TESTING RAILS APPLICATIONS

268 0 0
1

TEST TOOL: SELENIUM IDE

902 0 0
1

Capybara RSpec turnipを使ってエンドツーエンドテストをする

801 0 0
0

MỘT SỐ BUG THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH TEST WEB APPLICATION

4.5K 3 0
2

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1.4K 13 0
7

Tổng quan về đảm bảo chất lượng phần mềm

6.5K 2 0
1

BDD với Cucumber trong Ruby on Rails

709 2 0
2

Sơ lược về biểu đồ xương cá và sử dụng biểu đồ xương cá trong quản lý chất lượng dự án test.

23.2K 16 1
7

KIỂM THỬ THỦ CÔNG (Manual Testing) VÀ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (Automated Testing)

10.8K 2 0
1

Những lưu ý khi kiểm thử một website

6.9K 11 1
5

Instruments & Automation Test in iOS - Mac OS

587 0 0
0

Tìm hiểu chương hai và chương ba của giáo trình ISTQB_CTFL_Syll 2011

4.1K 7 1
7

Mô hình Agile trong phát triển và kiểm thử phầm mềm

24.7K 11 1
14

Tìm hiểu sơ lược về Phantomjs

3.4K 0 0
1