Testing

Testing

Sort by: Newest posts

MỘT SỐ BUG THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH TEST WEB APPLICATION

4.4K 3 0
2

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1.4K 13 0
7

Tổng quan về đảm bảo chất lượng phần mềm

6.3K 2 0
1

BDD với Cucumber trong Ruby on Rails

700 2 0
2

Sơ lược về biểu đồ xương cá và sử dụng biểu đồ xương cá trong quản lý chất lượng dự án test.

23.1K 16 1
7

KIỂM THỬ THỦ CÔNG (Manual Testing) VÀ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (Automated Testing)

10.5K 1 0
1

Những lưu ý khi kiểm thử một website

6.7K 10 1
5

Instruments & Automation Test in iOS - Mac OS

579 0 0
0

Tìm hiểu chương hai và chương ba của giáo trình ISTQB_CTFL_Syll 2011

4.0K 7 1
7

Mô hình Agile trong phát triển và kiểm thử phầm mềm

24.3K 11 1
15

Tìm hiểu sơ lược về Phantomjs

3.3K 0 0
1

Tìm Hiểu Quy trình kiểm tra phần mềm

1.7K 5 0
0

[ThaoVTP] Tìm hiểu về test software

2.5K 3 0
1

Tìm hiểu về ISTQB Certification – Foundation Level syllabus - Phần 2

2.5K 4 0
1

Tìm hiểu chương một và chương hai của giáo trình ISTQB_CTFL_Syll 2011

5.6K 6 0
6

Learn about BDD and behat

172 0 1
0

Tìm hiểu về ISTQB Certification – Foundation Level syllabus

3.4K 3 0
-1

TÌM HIỂU VỀ MOBILE APP TESTING

8.1K 4 0
4

TÌM HIỂU VỀ MOBILE APP TESTING

410 1 0
0

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TINH GỌN (LEAN SOFTWARE DEVELOPMENT)

800 2 0
0