Nguyen Thanh Dat

@datnt

Giới thiệu và cách thực hiện kiểm tra User Tracking

275 0 0
1

In-app billing trên mobile và các quan điểm test

1723 1 0
1

Kiểm thử trong Internet of Things

332 1 0
0

Tạo infographics dễ dàng với Canva(các công cụ online)

999 4 0
0

World Quality Report 2016 - Xu hướng hiện tại của đảm bảo chất lượng và kiểm thử

185 0 0
1

Kỹ năng tìm kiếm và phân tích thông tin

1305 1 0
0

Thái độ làm việc của bạn đã chuyên nghiệp chưa?

1884 1 0
1

Kiểm thử ứng dụng tích hợp Facebook login

481 2 0
3

Luyện thi ISTQB hiệu quả

2158 0 0
3

Google Spreadsheets Advance

2447 1 2
0

Một số lưu ý khi thực hiện kiểm thử trên Android

238 0 4
2

Các loại lỗi gặp phải khi thực hiện game testing

1667 0 0
0

Học kiểm thử API trong 10 phút

9481 6 0
1

Hướng dẫn kiểm thử Cơ Sở Dữ Liệu

2627 1 0
1

Những chú ý về Chair

131 1 0
4

Kiểm thử tự động với Geb trên SauceLabs và BrowserStack

476 1 2
0