Thị Thoa Bùi

@thoabt

Sử dụng kỹ thuật Đoán Lỗi trong Testing

396 1 0
1

Bạn chọn QA là nghề nghiệp hay công việc ?

241 2 0
5

Kiểm soát phạm vi dự án

174 3 0
2

ScrumBut Là gì

149 3 0
2

Testing report là gì

1405 5 0
2

Rủi ro dự án và các loại hình rủi ro

1149 4 0
2

BA và công việc quản lý Issue

201 3 0
2

Sitemap cho website

217 3 0
2

Tìm hiểu về Jira

Tìm hiểu về Use Case

1360 4 0
1

Tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm.

1753 3 0
2

Những nguyên tắc nên tuân theo khi làm việc nhóm

789 2 0
2

So sánh Native App, Web App, Hybrid App và Website

1479 3 0
3

Tìm hiểu yêu cầu và thực hiện kiểm thử chay

150 2 0
4

Giới thiệu cơ bản về User Interface

201 2 0
2

Giới thiệu về UX _ User Experience trong khi kiểm thử

462 2 0
2

Những lưu ý khi kiểm thử một ứng dụng xây dựng theo kiến trúc cloud Computing

228 5 0
2

ứng dụng các kỹ thuật kiểm thử trong quá trình tạo Testcase.

2255 2 0
5

Sử dụng Page Object Model trong selenium như thế nào

Những lưu ý khi kiểm thử một website

4041 9 0
5