Thị Thoa Bùi

@thoabt

Report

Sử dụng kỹ thuật Đoán Lỗi trong Testing

777 2 0
2

Bạn chọn QA là nghề nghiệp hay công việc ?

396 2 0
5

Kiểm soát phạm vi dự án

327 3 0
2

ScrumBut Là gì

205 3 0
2

Testing report là gì

2.2K 6 0
2

Rủi ro dự án và các loại hình rủi ro

2K 5 0
2

BA và công việc quản lý Issue

246 3 0
2

Sitemap cho website

366 3 0
2

Tìm hiểu về Jira

10.2K 8 1
2

Tìm hiểu về Use Case

2.3K 4 0
1

Tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm.

2.3K 3 0
2

Những nguyên tắc nên tuân theo khi làm việc nhóm

1.4K 2 0
2

So sánh Native App, Web App, Hybrid App và Website

2.1K 3 0
5

Tìm hiểu yêu cầu và thực hiện kiểm thử chay

180 2 0
4

Giới thiệu cơ bản về User Interface

251 2 0
2

Giới thiệu về UX _ User Experience trong khi kiểm thử

525 2 0
2

Những lưu ý khi kiểm thử một ứng dụng xây dựng theo kiến trúc cloud Computing

270 5 0
2

ứng dụng các kỹ thuật kiểm thử trong quá trình tạo Testcase.

2.9K 2 0
5

Sử dụng Page Object Model trong selenium như thế nào

1.9K 3 1
0

Những lưu ý khi kiểm thử một website

4.7K 9 1
5