Thị Thoa Bùi

@thoabt

Report

Kiểm thử các tính năng thống kê trên phần mềm

45 1 0
2

Sử dụng kỹ thuật Đoán Lỗi trong Testing

966 2 0
2

Bạn chọn QA là nghề nghiệp hay công việc ?

441 2 0
5

Kiểm soát phạm vi dự án

472 3 0
2

ScrumBut Là gì

222 3 0
2

Testing report là gì

2.6K 6 0
2

Rủi ro dự án và các loại hình rủi ro

3.3K 5 0
2

BA và công việc quản lý Issue

263 3 0
2

Sitemap cho website

415 3 0
2

Tìm hiểu về Jira

12.2K 8 1
2

Tìm hiểu về Use Case

3.4K 4 0
1

Tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm.

2.6K 3 0
2

Những nguyên tắc nên tuân theo khi làm việc nhóm

2K 2 0
2

So sánh Native App, Web App, Hybrid App và Website

2.5K 3 0
5

Tìm hiểu yêu cầu và thực hiện kiểm thử chay

192 2 0
4

Giới thiệu cơ bản về User Interface

321 2 0
2

Giới thiệu về UX _ User Experience trong khi kiểm thử

555 2 0
2

Những lưu ý khi kiểm thử một ứng dụng xây dựng theo kiến trúc cloud Computing

301 5 0
2

ứng dụng các kỹ thuật kiểm thử trong quá trình tạo Testcase.

3.3K 2 0
5

Sử dụng Page Object Model trong selenium như thế nào

2.1K 3 1
0