Thị Thoa Bùi

@thoabt

Sử dụng kỹ thuật Đoán Lỗi trong Testing

621 2 0
1

Bạn chọn QA là nghề nghiệp hay công việc ?

332 2 0
5

Kiểm soát phạm vi dự án

273 3 0
2

ScrumBut Là gì

188 3 0
2

Testing report là gì

1856 6 0
2

Rủi ro dự án và các loại hình rủi ro

1726 4 0
2

BA và công việc quản lý Issue

227 3 0
2

Sitemap cho website

312 3 0
2

Tìm hiểu về Jira

8616 7 1
2

Tìm hiểu về Use Case

1985 4 0
1

Tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm.

2119 3 0
2

Những nguyên tắc nên tuân theo khi làm việc nhóm

1151 2 0
2

So sánh Native App, Web App, Hybrid App và Website

1925 3 0
4

Tìm hiểu yêu cầu và thực hiện kiểm thử chay

169 2 0
4

Giới thiệu cơ bản về User Interface

237 2 0
2

Giới thiệu về UX _ User Experience trong khi kiểm thử

494 2 0
2

Những lưu ý khi kiểm thử một ứng dụng xây dựng theo kiến trúc cloud Computing

251 5 0
2

ứng dụng các kỹ thuật kiểm thử trong quá trình tạo Testcase.

2732 2 0
5

Sử dụng Page Object Model trong selenium như thế nào

1819 3 1
1

Những lưu ý khi kiểm thử một website

4457 9 0
5