Testing

Testing

Sort by: Newest posts

How to install selenium test in Centos OS

569 1 1
1

Part 3: Giới thiệu về mã nguồn mở TestNG dành cho kiểm thử phần mềm

335 0 0
0

Part 2: Giới thiệu về mã nguồn mở TestNG dành cho kiểm thử phần mềm

804 0 0
0

Part 1: Giới thiệu về mã nguồn mở TestNG dành cho kiểm thử phần mềm

2.0K 0 0
0

Sử dụng Jasmine và Karma với AngularJS

2.8K 5 0
2

KIỂM THỬ ỨNG DỤNG WEB (WEB APPLICATION TESTING)

11.9K 4 0
8

BrowserStack: Công cụ kiểm thử website trên nhiều trình duyệt

2.5K 2 0
1

TESTING RAILS APPLICATIONS

291 0 0
1

TEST TOOL: SELENIUM IDE

1.0K 0 0
1

Capybara RSpec turnipを使ってエンドツーエンドテストをする

827 0 0
0

MỘT SỐ BUG THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH TEST WEB APPLICATION

5.0K 3 0
2

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1.5K 13 0
7

Tổng quan về đảm bảo chất lượng phần mềm

7.3K 2 0
1

BDD với Cucumber trong Ruby on Rails

766 2 0
2

Sơ lược về biểu đồ xương cá và sử dụng biểu đồ xương cá trong quản lý chất lượng dự án test.

23.5K 16 1
7

KIỂM THỬ THỦ CÔNG (Manual Testing) VÀ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (Automated Testing)

12.4K 2 0
1

Những lưu ý khi kiểm thử một website

7.6K 11 1
5

Instruments & Automation Test in iOS - Mac OS

625 0 0
0

Tìm hiểu chương hai và chương ba của giáo trình ISTQB_CTFL_Syll 2011

4.5K 8 1
7

Mô hình Agile trong phát triển và kiểm thử phầm mềm

26.0K 11 1
14