Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Instruments & Automation Test in iOS - Mac OS

597 0 0
0

Tìm hiểu chương hai và chương ba của giáo trình ISTQB_CTFL_Syll 2011

4.3K 7 1
7

Mô hình Agile trong phát triển và kiểm thử phầm mềm

25.0K 11 1
14

Tìm hiểu sơ lược về Phantomjs

3.4K 0 0
1

Tìm Hiểu Quy trình kiểm tra phần mềm

1.8K 6 0
0

[ThaoVTP] Tìm hiểu về test software

2.6K 3 0
1

Tìm hiểu về ISTQB Certification – Foundation Level syllabus - Phần 2

2.7K 4 0
1

Tìm hiểu chương một và chương hai của giáo trình ISTQB_CTFL_Syll 2011

6.0K 7 0
6

Learn about BDD and behat

178 0 1
0

Tìm hiểu về ISTQB Certification – Foundation Level syllabus

3.7K 3 0
-1

TÌM HIỂU VỀ MOBILE APP TESTING

8.6K 4 0
4

TÌM HIỂU VỀ MOBILE APP TESTING

458 1 0
0

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TINH GỌN (LEAN SOFTWARE DEVELOPMENT)

837 2 0
0

BEHAT VÀ SELENIUM

369 0 0
0

TÌM HIỂU VỀ BEHAT

809 0 0
0

CMMi (Phần 1)

2.5K 2 1
1

SƠ LƯỢC VỀ SELENIUM WEBDRIVER

4.4K 0 0
1

TEST BASIC

1.2K 1 0
0

Kĩ thuật tấn công CROSS-SITE SCRIPTING

20.2K 7 4
5

[ThaoVTP][Dịch bài viết] Thực hiện test tự động Browser bằng Selenium WebDriver -Phần 2

863 0 0
0