Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Giao tiếp với người Nhật và kinh nghiệm khi giao tiếp với khách hàng Nhật trong dự án (Phần 2)

852 0 0
1

Tổng quan về kiểm thử phần mềm

2.8K 3 0
1

Giải quyết vấn đề khi requirement không đầy đủ

508 2 0
2

Cookies testing

547 3 0
0

What is End to End Testing?

4.2K 5 0
2

Kiểm tra ứng dụng website với các quy trình chuẩn

573 5 0
0

Các loại lỗi gặp phải khi thực hiện game testing

3.1K 1 0
0

Giới thiệu về UX _ User Experience trong khi kiểm thử

778 2 0
2

Tìm hiểu về Calabash cho IOS

268 0 0
0

Mọi thứ về Cross browser testing (Kiểm thử nhiều trình duyệt) - Là gì, Tại sao, Như thế nào, Ai, Khi nào và Ở đâu

2.5K 0 0
0

Codeception Phần 3: Acceptance test

205 0 0
0

Kiểm thử chuyển đổi cơ sở dữ liệu: Hộp Đen hay Hộp Trắng?

395 6 0
5

JMeter

1.3K 1 0
0

Tìm hiểu về Monkey Testing trong kiểm thử phần mềm

3.0K 1 0
0

Giao tiếp với người Nhật và kinh nghiệm khi giao tiếp với khách hàng Nhật trong dự án

4.2K 5 0
0

Giới thiệu về WebpageTest

579 2 0
0

Học kiểm thử API trong 10 phút

17.8K 8 1
5

Những lưu ý khi kiểm thử một ứng dụng xây dựng theo kiến trúc cloud Computing

396 5 0
3

Framework Test UI cho ứng dụng android

1.4K 3 0
2

10 phẩm chất làm nên một người tester giỏi

1.3K 1 0
0