Game

Game

Sort by: Newest posts

Hướng dẫn đưa game Unity lên facebook canvas

2.4K 0 4
1

Gosu - Thư viện game 2D cho Ruby - Cùng bắt đầu với game đơn giản - Phần 1

85 0 0
1

4 yếu tố của việc thiết kế game(Phần 2)

135 0 1
2

BuildBox - Công cụ mới để làm game

1.0K 1 0
0

Libgdx cài đặt và một vài vấn đề phát sinh

387 0 0
0

Tìm hiểu game framework Phaser qua việc làm một game infinite scrolling đơn giản

1.3K 12 2
11

Gosu - Thư viện game 2D cho Ruby - Phần 4

142 0 0
0

4 yếu tố của việc thiết kế game(Phần 1)

461 0 0
1

Hướng dẫn tạo Raycast trong Unity 3D

3.1K 1 0
0

Gosu - Thư viện game 2D cho Ruby - Phần 3

42 0 0
0

Cách tạo một thanh Cooldown trong game

261 0 0
0

Thuật toán Minimax (AI trong Game)

23.5K 19 4
13

Cách làm môi trường game hấp dẫn hơn

327 0 0
0

Gosu - Thư viện game 2D cho Ruby - Phần 2

82 1 0
0

Cách đưa quảng cáo vào game hợp lý

250 1 0
1

Gosu - Thư viện game 2D cho Ruby

99 0 0
0

4 CÁCH ĐỂ DẠY NGƯỜI CHƠI CÁCH CHƠI GAME

117 0 0
0

Unreal Engine - Components

143 0 0
0

Cách tạo độ khó cho game

243 1 0
1

Unity 5 và Unreal Engine 4

4.1K 0 1
1