0

[React Native] Tic-Tac-Toe Tutorial (Part 3/3)

Link to Part 2.


Adding Time Travel

Ở mục cuối này, chúng ta sẽ xây dựng tính năng "đi ngược thời gian" để quay về các nước đi trước trong ván cờ.

Lưu lịch sử các nước cờ

Nếu trước đây, chúng ta biến đổi mảng squares thì việc implement tính năng time travel sẽ rất khó khăn.

Tuy nhiên, chúng ta đã sử dụng slice() để tạo ra một bản sao của mảng squares sau mỗi nước đi và coi nó là bất biến. Điều này sẽ cho phép chúng ta lưu tất cả các phiên bản trước đó của mảng squares và di chuyển tới những lượt đi trước.

Chúng ta sẽ lưu các phiên bản cũ của mảng squares trong một mảng khác gọi là history. Mảng history sẽ đại diện cho tất cả các trạng thái của bản cờ, từ nước đi đầu tiên tới nước đi cuối cùng. Nó sẽ có dạng như sau:

history = [
 // Trước khi đi nước đầu tiên
 {
  squares: [
   null, null, null,
   null, null, null,
   null, null, null,
  ]
 },
 // Sau khi đi nước đầu tiền
 {
  squares: [
   null, null, null,
   null, 'X', null,
   null, null, null,
  ]
 },
 // Sau khi đi nước thứ hai
 {
  squares: [
   null, null, null,
   null, 'X', null,
   null, null, 'O',
  ]
 },
 // ...
]

Giờ chúng ta cần quyết định component nào sẽ sở hữu state history.

Đẩy state lên trên lần nữa

Chúng ta sẽ cần component Game ở trên cùng để hiển thị danh sách các nước đi. Để hiển thị được, nó cần có được sự truy cập tới mảng history, vậy nên chúng ta sẽ đặt state history bên trong component Game ở trên cùng.

Việc đặt state history vào trong component Game sẽ cho phép chúng ta xóa bỏ state squares khỏi Board, component con của nó. Cũng giống như khi chúng ta "đẩy state lên" từ component Square vào component Board, giờ chúng ta sẽ đẩy nó từ Board vào trong component Game ở trên cùng. Điều này sẽ cho component Game toàn quyển điểu khiển dữ liệu của Board và cho phép nó chỉ thị Board render ra các nước đi trước từ history.

Đầu tiên, chúng ta sẽ định nghĩa state ban đầu cho component Game ở trong constructor của nó:

...

class Game extends React.Component {  // modified
 constructor(props) {         // added
  super(props);            // added
  this.state = {           // added
   history: [            // added
    {                // added
     squares: Array(9).fill(null), // added
    },               // added
   ],                // added
   xIsNext: true,          // added
  };                 // added
 }                   // added

 render() {              // added
  return (              // added
   <View style={styles.game}>
    <View style={styles.gameBoard}>
     <Board />
    </View>
    <View style={styles.gameInfo}>
     <View>{/* status */}</View>
     {/* TODO */}
    </View>
   </View>
  );                 // added
 }                   // added
}                    // modified

export default Game;

Tiếp theo, chúng ta sẽ để component Board nhận squares và prop onPress từ component Game. Vì giờ chúng ta sẽ chỉ có một press handler trong Board cho nhiều Squares, chúng ta sẽ cần phải truyền vị trí của mỗi Square vào onPress handler để chỉ rõ Square nào đã được ấn vào. Dưới đây là các bước cần có để biến đổi component Board:

 • Xóa constructor trong Board.
 • Thay thế const { squares } = this.state; bằng const { squares, onPress } = this.props; trong renderSquare của Board.
 • Thay thế this.handlePress(i) bằng onPress(i); trong renderSquare của Board.

Component Board giờ sẽ trông như thế này:

...

class Board extends React.Component {
 handlePress(i) {
  const { squares, xIsNext } = this.state;
  if (calculateWinner(squares) || squares[i]) {
   return;
  }
  const aSquares = squares.slice();
  aSquares[i] = xIsNext ? 'X' : 'O';
  this.setState({
   squares: aSquares,
   xIsNext: !xIsNext,
  });
 }

 renderSquare(i) {
  const { squares, onPress } = this.props;             // modified
  return <Square value={squares[i]} onPress={() => onPress(i)} />; // modified
 }

 render() {
  const { squares, xIsNext } = this.state;
  const winner = calculateWinner(squares);
  let status;
  if (winner) {
   status = <Text>Winner: {winner}</Text>;
  } else {
   status = <Text>Next player: {xIsNext ? 'X' : 'O'}</Text>;
  }

  return (
   <View style={styles.container}>
    <View style={styles.status}>{status}</View>
    <View style={styles.boardRow}>
     {this.renderSquare(0)}
     {this.renderSquare(1)}
     {this.renderSquare(2)}
    </View>
    <View style={styles.boardRow}>
     {this.renderSquare(3)}
     {this.renderSquare(4)}
     {this.renderSquare(5)}
    </View>
    <View style={[styles.boardRow, { borderBottomWidth: 0.5 }]}>
     {this.renderSquare(6)}
     {this.renderSquare(7)}
     {this.renderSquare(8)}
    </View>
   </View>
  );
 }
}

export default Board;

Chúng ta sẽ update hàm render của component Game để có thể sử dụng history gần đây nhất để hiển thị status của game:

import React from 'react';
import { View, Text } from 'react-native';           // modified
import styles from './styles';
import Board from './components/Board';
import calculateWinner from './helpers/calculateWinner';    // added

...

 render() {
  const { history, xIsNext } = this.state;          // added
  const current = history[history.length - 1];        // added
  const winner = calculateWinner(current.squares);      // added

  let status;                         // added
  if (winner) {                        // added
   status = <Text>Winner: {winner}</Text>;          // added
  } else {                          // added
   status = <Text>Next player: {xIsNext ? 'X' : 'O'}</Text>; // added
  }                              // added

  return (
   <View style={styles.game}>
    <View style={styles.gameBoard}>
     <Board
      squares={current.squares}              // added
      onPress={(i) => this.handlePress(i)}        // added
     />
    </View>
    <View style={styles.gameInfo}>
     <View>{status}</View>                 // modified
     {/* TODO */}
    </View>
   </View>
  );
 }
}

export default Game;

style lại một chút:

...
 game: {
  flexDirection: 'row',
 },
 gameBoard: {},
 gameInfo: {
  paddingVertical: 15,
 },
...

Bởi vị bây giờ component Game sẽ render status của game, chúng ta có thể xóa đoạn code tương ứng trong method render của Board. Sau khi sửa, hàm render của Board sẽ trông như sau:

import React from 'react';
import { View } from 'react-native';
...

 render() {
  return (
   <View style={styles.container}>
    <View style={styles.boardRow}>
     {this.renderSquare(0)}
     {this.renderSquare(1)}
     {this.renderSquare(2)}
    </View>
    <View style={styles.boardRow}>
     {this.renderSquare(3)}
     {this.renderSquare(4)}
     {this.renderSquare(5)}
    </View>
    <View style={[styles.boardRow, { borderBottomWidth: 0.5 }]}>
     {this.renderSquare(6)}
     {this.renderSquare(7)}
     {this.renderSquare(8)}
    </View>
   </View>
  );
 }
 
...

Cuối cùng, chúng ta cần di chuyển method handlePress từ component Board tới component Game. Chúng ta cũng cần thay đổi handlePress vì state của component Game có cấu trúc khác. Bên trong method handlePress của Game chúng ta sẽ thêm các bản ghi lịch sử mới vào trong history.

...

 handlePress(i) {
  const { history, xIsNext } = this.state;   // modified
  const current = history[history.length - 1]; // added
  const squares = current.squares.slice();   // added
  if (calculateWinner(squares) || squares[i]) {
   return;
  }
  squares[i] = xIsNext ? 'X' : 'O';      // modified
  this.setState({
   history: history.concat([         // added
    {                    // added
     squares,                // added
    },                    // added
   ]),                    // added
   xIsNext: !xIsNext,
  });
 }

...

Note

Không giống như method push() của mảng, method concat() không biến đổi mảng gốc, do đó mình chọn sử dụng nó. Bạn để ý trong this.setStatesquares, đây chính là cú pháp viết ngắn của squares: squares.

Tại thời điểm này, component Board chỉ cần các method renderSquarerender.

State của game và method handlerPress sẽ ở trong component Game.

Hiển thị các nước đi trước

Vì chúng ta đã ghi lại lịch sử của trò chơi nên giờ chúng ta có thể hiển thị nó với người chơi bằng một danh sách các nước đi.

Qua các phần trước chúng ta đã biết được rằng các phần tử React Native là các first-class JavaScript object, chúng ta có thể chuyền chúng trong app của chúng ta. Để render nhiều item trong React Native, chúng ta có thể dùng một mảng các phần tử React Native.

Trong JavaScript, các mảng có method map() thường được dùng để ánh xạ dữ liệu này với dữ liệu khác, ví dụ:

const numbers = [1, 2, 3];
const doubled = numbers.map(x => x * 2); // [2, 4, 6]

Sử dụng method map chúng ta có thể ánh xạ lịch sử các nước đi với các phần tử React Native tượng trưng cho các nút ấn trên màn hình và hiển thị ra một danh sách các nút để "nhảy" về các nước đi trước.

Hãy map mảng history trong method render của Game:

import React from 'react';
import { View, Text, Button } from 'react-native';            // modified
...

 render() {
  const { history, xIsNext } = this.state;
  const current = history[history.length - 1];
  const winner = calculateWinner(current.squares);

  const moves = history.map((step, move) => {             // added
   const desc = move ? `Go to move #${move}` : 'Go to game start';  // added
   return <Button onPress={() => this.jumpTo(move)} title={desc} />; // added
  });                                 // added

  let status;
  if (winner) {
   status = <Text>Winner: {winner}</Text>;
  } else {
   status = <Text>Next player: {xIsNext ? 'X' : 'O'}</Text>;
  }

  return (
   <View style={styles.game}>
    <View style={styles.gameBoard}>
     <Board
      squares={current.squares}
      onPress={(i) => this.handlePress(i)}
     />
    </View>
    <View style={styles.gameInfo}>
     <View style={styles.status}>{status}</View>
     <View>{moves}</View>                      // added
    </View>
   </View>
  );
 }
...

Cứ mỗi nước đi trong lịch sử của trò chơi chúng ta sẽ tạo ra một <Button>. Nút sẽ có một handler onPress gọi tới một method tên là this.jumpTo(). Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa định nghĩa method jumpTo(). Hiện tại, chúng ta sẽ thấy một danh sách các nước đi đã diễn ra trong game và một lời cảnh báo ở dưới:

Warning: Each child in a list should have a unique "key" prop."

Check the render method of `Game`.

Chúng ta hãy xem xét ý nghĩa của cảnh báo trên

Chọn khóa

Khi chúng ta render một danh sách, React Native sẽ lưu một vài thông tin về mỗi item được render ra. Khi chúng ta cập nhật một danh sách, React cần xác định được những thứ gì đã được thay đổi. Chúng ta có thể đã thêm, xóa, sắp xếp lại hoặc cập nhật các item trong danh sách.

Hãy thử tưởng tượng chuyển từ

<li>Alexa: 7 tasks left</li>
<li>Ben: 5 tasks left</li>

thành

<li>Ben: 9 tasks left</li>
<li>Claudia: 8 tasks left</li>
<li>Alexa: 5 tasks left</li>

Ngoài việc thay đổi các con số, một người đọc những dòng này có thể nói rằng chúng ta đã đổi vị trí của Alexa và Ben và thêm Claudia vào giữa. Tuy nhiên React Native là một trương trình máy tính và nó sẽ không biết được chúng ta muốn làm gì. Vì React Native không thể biết được ý đồ của chúng ta, chúng ta cần chỉ ra một thuộc tính key cho mỗi item trong danh sách để phân biệt chúng với nhau. Một trong các lựa chọn chinh là dùng các string alexa, ben, claudia. Nếu chúng ta hiển thị dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu nào đó thì có thể dùng ID của Alexa, Ben và Claudia để làm key.

<li key={user.id}>{user.name}: {user.taskCount} tasks left</li>

Khi một danh sách được render lại, React Native sẽ lấy key của các item và tìm trong danh sách lúc trước các item khớp với các key đó. Nếu danh sách hiện tại có một key chưa từng tồn tại trước đó, React Native sẽ tạo ra một component mới. Nếu danh sách hiện tại thiếu một key tồn tại trong danh sách cũ, React Native sẽ xóa bỏ component cũ. Nếu hai key khớp nhau thì component tương ứng sẽ được di chuyển. Key giúp React Native phân biệt được các component với nhau và giúp React Native duy trì được state giữa các lần render lại. Nếu key của một component bị thay đổi thì component đó sẽ bị xóa bỏ và được tạo lại với state mới.

key là một thuộc tính đặc biệt và dành riêng cho React Native (cùng với ref, một tính năng nâng cao hơn). Khi một phần tử được tạo ra, React Native sẽ trich xuất tính key ra và lưu nó trực tiếp trên phần tử được trả về. Mặc dù key trông có vẻ như là nó thuộc về props nhưng nó sẽ không thể được tham chiếu tới qua this.props.key. React Native tự động sử dụng key để biết được component nào cần update. Một component không thể truy vấn key của chính nó.

Mỗi khi tạo một danh sách động các bạn cần đặc biệt lưu ý rằng nên gán các key phù hợp cho chúng. Nếu project của bạn hiện giờ vẫn chưa có key thì hãy nên xem xét đến việc tái cấu trúc lại dữ liệu của nó để gán các key phù hợp.

Nếu không chỉ rõ key, React Native sẽ hiển thị cảnh báo và mặc định sử dụng index của mảng để làm key. Việc sử dụng index của mảng để làm key này sẽ trở thành một vấn đề khi bạn muốn sắp xếp lại các item trong list hoặc khi bạn muốn thêm/bớt item. Việc viết rõ key={i} khiến cảnh báo tắt đi nhưng cũng sẽ gặp vấn để giống như với index của mảng và không được khuyên dùng trong hầu hết mọi trường hợp.

Các key không cần phải là duy nhất xét trên global, chúng chỉ cần là duy nhất xét trong component chứa nó và các component khác cùng cấp với component đấy.

Thực hiện tính năng Time Travel

Trong lịch sử của game của chúng ta, mỗi nước đi có một ID riêng biệt được gắn liền với chúng: đó là số thứ tự của nước đi. Các nước đi sẽ không bao giờ bị sắp xếp lại, xóa hoặc thêm vào giữa nên ta có thể sử dụng index của nước đi để làm key.

Trong method render của component Game, chúng ta có thể thêm key key={move} vào component <Button> và cảnh báo về key của React Native sẽ biến mất:

...

  const moves = history.map((step, move) => {
   const desc = move ? `Go to move #${move}` : 'Go to game start';
   return (
    <Button key={move} onPress={() => this.jumpTo(move)} title={desc} /> // modified
   );
  });
  
...

Ấn vào bất kì một nút nào trong danh sách sẽ khiến lỗi bắn ra bởi vì method jumpTo vẫn chưa được định nghĩa. Trước khi thêm jumpTo, chúng ta sẽ thêm stepNumber vào state của component Game để chỉ rõ chúng ta đang xem step nào.

Đầu tiên, thêm stepNumber: 0 vào state ban đầu trong constructor của Game:

...

class Game extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   history: [
    {
     squares: Array(9).fill(null),
    },
   ],
   stepNumber: 0, // added
   xIsNext: true,
  };
 }
 
...

Tiếp theo, chúng ta sẽ định nghĩa method jumpTo trong game để update stepNumber. Chúng ta cũng sẽ đặt xIsNext thành true nếu chúng ta thay đổi stepNumber thành số lẻ:

...

 jumpTo(move) {        // added
  this.setState({      // added
   stepNumber: move,    // added
   xIsNext: move % 2 === 0, // added
  });            // added
 }              // added

...

Giờ chúng ta sẽ thêm một vài thay đổi trong method handlePress của Game.

State stepNumber mà chúng ta mới thêm vào sẽ phản ánh nước đi được hiên thị ra lúc này. Sau khi chúng ta đi thêm một nước, chúng ta cần phải update stepNumber bằng việc thêm stepNumber: history.length vào đối số của this.setState. Việc này giúp chúng ta đảm bảo được rằng sẽ không bị hiển thị ra nước đi cũ khi đã đi nước đi mới.

Chúng ta cũng sẽ thay thế const { history, xIsNext } = this.state; bằng const { history, xIsNext, stepNumber } và thêm const aHistory = aHistory.slice(0, stepNumber + 1). Việc này sẽ đảm bảo rằng nếu chúng ta "đi ngược thời giàn" và đi một nước mới từ thời điểm đó, chúng ta sẽ vứt bỏ hết phần "tương lai" mà giờ đã trở nên không còn chính xác.

...

 handlePress(i) {
  const { history, xIsNext, stepNumber } = this.state; // modified
  const aHistory = history.slice(0, stepNumber + 1);  // added
  const current = aHistory[aHistory.length - 1];    // modified
  const squares = current.squares.slice();
  if (calculateWinner(squares) || squares[i]) {
   return;
  }
  squares[i] = xIsNext ? 'X' : 'O';
  this.setState({
   history: aHistory.concat([             // modified
    {
     squares,
    },
   ]),
   stepNumber: aHistory.length,            // added
   xIsNext: !xIsNext,
  });
 }

...

Cuối cùng, chúng ta sẽ sửa method render của component Game từ luôn render nước đi cuối cùng thành render nước đi đang được chọn dựa theo stepNumber:

...

 render() {
  const { history, xIsNext, stepNumber } = this.state; // modified
  const current = history[stepNumber];         // modified
  const winner = calculateWinner(current.squares);

...

Nếu chúng ta ấn vào bất kì một step nào trong danh sách lịch sử của trò chơi thì bàn cờ sẽ ngày lập tức update và show ra trạng thái của bàn cờ tại thời điểm đó.

Tổng kết

Congratulations! Bạn vừa tạo được một app game tic-tac-toe mà có thể:

 • Cho phép bạn chơi tic-tac-toe 😂,
 • Báo cho bạn biết ai đã thắng cuộc,
 • Lưu lịch sử trò chơi khi trò chơi đang diễn ra,
 • Cho phép người chơi xem lịch sử của trò chơi và xem các trạng thái trước đó của bàn cờ.

Nice work! Hy vọng giờ các bạn cảm thấy mình đã nắm bắt được về cách hoạt động của React Native.

Nếu bạn có thời gian rảnh hoặc muốn luyện tập các kỹ năng React Native mới học được thì sau đây là một vài ý tưởng về các cái tiến cho game tic-tac-toe, liệt kê theo mức độ khó tăng dần:

 1. Hiển thị vị trí của mỗi nước đi theo format tọa độ (cột, hàng) trong danh sách lịch sử các nước đi.
 2. Highlight nước đi đang chọn trong danh sách các nước đi.
 3. Viết lại Board dùng hai vòng lặp để tạo ra các ô thay vì hardcode chúng.
 4. Thêm một nút toggle với tác dụng có thể sắp xếp các nước đi theo thứ tự tăng hoặc giảm.
 5. Khi có người thắng, hightlight ba ô vuông khiến người đó thắng.
 6. Khi không có người thắng, hiển thị kết quả trò chơi là draw (hòa).

Qua bài tutorial này, chúng ta đã tiếp cận với các khái niệm của React Native bao gồm elements, components, props và state. Để có được sự giải thích chi tiết hơn về những khái niệm đó, các bạn có thể xem nốt các phần tài liệu còn lại. Để tìm hiểu thêm về các component, hãy xem Components và APIs của React Native.


(Hết)

Bài viết dựa theo Tutorial về React: https://reactjs.org/tutorial/tutorial.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.