DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

CI/CD - Continuous Integration Tools

2.7K 4 9
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

AWS Certified Solutions Architect Professional  -  Compute  -  Containers Services on AWS

766 1 0
23
Avatar

Kubernetes Practice (English) - User management and RBAC Configuration on ArgoCD

645 0 0
20
Avatar

Kubernetes Practice - Quản lý user và phân quyền trên ArgoCD

1.5K 3 0
27
Avatar

AWS Saving Plans - Tối ưu chi phí vận hành cho AWS EC2

1.0K 4 1
 • Avatar
7
Avatar

Kubernetes Practice (English) - Manual Blue/Green Deployment

1.0K 0 0
21
Avatar

Monitoring with Prometheus (English) - Chapter 1 - Getting Started with Prometheus

1.2K 1 0
20
Avatar

Monitoring with Prometheus (English) - Chapter 0 - What is Monitoring?

842 1 0
19
Avatar

Monitoring with Prometheus - Chapter 1 - Getting Started with Prometheus

2.3K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Kubernetes Practice - Manual Blue/Green Deployment

1.3K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

Ứng dụng rút gọn URL với AWS CDK

612 2 0
4
Avatar

Service Mesh on Kubernetes - Istio Introduction

1.7K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

Cài đặt, cấu hình SonarQube theo script + tích hợp và tạo Webhook SonarQube Job trên Jenkins

2.3K 2 0
6
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Pods

2.9K 32 2
 • Avatar
 • Avatar
55
Avatar

[K8S basic] Làm việc với Node trên k8s

4.1K 37 1
 • Avatar
59
Avatar

Các bài viết ngắn - phần 5

239 4 0
8
Avatar

[DEVOPS] [GIT] GIT dễ như ăn kẹo.

2.5K 19 0
14
Avatar

VPN truyền thống đã lỗi thời? Kiểm soát truy cập sử dụng Zero Trust với công cụ Pomerium

900 5 0
4
Avatar

DevOps Practice - Build a simple Load Balancer (Go)

1.9K 11 0
37
Avatar

AWS Elasticache - Provisioning with Terraform

1.0K 4 0
23
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.