DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Tổng hợp kiến thức cần biết về Docker và Docker Swarm (Phần 1 - Tổng quan về Docker)

762 3 0
6
Avatar

Kubernetes Practice - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 2 - Automatic update config with Argocd

981 2 2
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Terraform Series - Bài 1 - Infrastructure as Code và Terraform

4.4K 19 14
 • Avatar
 • Avatar
49
Avatar

Kubernetes Series - Bài 19 - Adding custom resource to Kubernetes (END)

1.1K 2 0
25
Avatar

Kubernetes Practice - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 1 - Viết config

1.7K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Kubernetes Series - Bài 18 - Advanced scheduling: node affinity and pod affinity

1.5K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Kubernetes Series - Bài 17 - Advanced scheduling: Taints and tolerations

1.1K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Kubernetes Series - Bài 16 - Automatic scaling Pod và cluster

1.5K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Kubernetes Series - Bài 15 - Quản lý và tính toán tài nguyên sử dụng cho Pod

1.9K 7 5
 • Avatar
 • Avatar
35
Avatar

Kubernetes Series - Bài 14 - PodSecurityPolicies - NetworkPolicy: security cho cluster nodes và network

1.3K 2 5
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Kubernetes Series - Bài 13 - ServiceAccount and Role Based Access Control: security kubernetes API server

2.1K 3 6
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Kubernetes Series - Bài 12 - Understand Pod internal

1.5K 3 6
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Kubernetes Series - Bài 11 - Kubernetes internals architecture

2.3K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
36
Avatar

Kubernetes Series - Bài 10 - Downward API: truy cập Pod metadata

1.3K 5 1
 • Avatar
31
Avatar

Kubernetes Series - Bài 9 - StatefulSets: deploying replicated stateful applications

1.7K 5 7
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Benchmark hiệu năng server sử dụng ApacheBench với docker

421 1 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Kubernetes Series - Bài 8 - ConfigMap and Secret: truyền cấu hình vào container

1.9K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Kubernetes Series - Bài 7 - PersistentVolumeClaims: tách Pod ra khỏi kiến trúc storage bên dưới

2.0K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
33
Avatar

Kubernetes Series - Bài 6 - Volume: gắn disk storage vào container

2.4K 5 10
 • Avatar
 • Avatar
33
Avatar

Xây dựng cụm Kubernetes High Availability với K3S và K3D

1.5K 5 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.