DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts

Network Operations

102 0 0
0

Exception monitor with Sentry

269 3 0
4

Sự khác nhau giữa Agile và DevOps

844 2 0
3

Deploy docker app lên cloud hosting (Digitalocean)

1.7K 9 0
10

Ansible Fundamentals - Playbooks 101

1.2K 3 6
11

Ansible Fundamentals - Ad-hoc Commands

862 11 2
12

How To Adopt DevOps in your Organization

58 0 0
0

Tự xây dựng hệ thống CI/CD cùng Ansible, Docker và Drone

2.7K 7 0
9

Jenkins Pipeline for beginners

3.6K 10 2
8

Nhật ký học CI/ CD bắt đầu từ Drone.io

2.2K 19 3
18

Testing Strategies in Microservices Architecture

169 2 0
0

Deploying .NET Application on Docker & Kubernetes

468 3 0
1

Top 10 Things To Know in DevOps

705 3 0
2

DevOps cho doanh nghiệp

287 1 0
0

DevOps là gì ? Phần cuối

774 1 0
-1

DevOps là gì ? Phần II

1.1K 1 1
-1

DevOps là gì ? Phần I

1.7K 4 0
0

World Quality Report 2016 - Xu hướng hiện tại của đảm bảo chất lượng và kiểm thử

229 0 0
1

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P3)

956 12 0
13

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P2)

1.6K 13 0
15