+2

Triển khai một ứng dụng trên Kubernetes cluster với ArgoCD, Minikube và Ngrok

Mayfest2023

1. Cài đặt và bắt đầu với Minikube

Minikube là tool dựng một Kubernetes cluster dưới máy local cá nhân miễn phí.

Các bạn xem thêm tài liệu ở page.

Nếu các bạn đang dùng máy Linux như mình bạn cài bằng command này:

# one-line command to install minikube on Linux
$ wget https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64 \
  --quiet \
  --show-progress \
  --output-document=/tmp/minikube-linux-amd64 \
  && sudo install /tmp/minikube-linux-amd64 /usr/local/bin/minikube

Kubectl là một cli tool để quản lí kubernetes cluster.

Bạn cần cài đặt hoặc cập nhập Minikube dùng lệnh sau.

Nếu các bạn đang dùng máy Linux như mình bạn cài bằng command này:

# one-line command to install kubectl on Linux
$ LATEST=$(wget https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/stable.txt \
  --quiet \
  --output-document=-) \
  && wget https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/$LATEST/bin/linux/amd64/kubectl \
  --quiet \
  --show-progress \
  --output-document=/tmp/kubectl \
  && chmod +x /tmp/kubectl \
  && sudo mv /tmp/kubectl /usr/local/bin/kubectl

Băt đầu Minikube :

$ minikube start

Kiểm tra cluster đang làm việc :

# check the kubectl current context
$ kubectl config current-context
minikube

# ping the cluster by listing the namespaces
$ kubectl get ns
NAME       STATUS  AGE
default      Active  2m00s
kube-node-lease  Active  2m00s
kube-public    Active  2m00s
kube-system    Active  2m00s

2. Cài đặt Argo CD trên Kubernetes cluster

Argo CD là phần mềm mã nguồn mở sử dụng GitOps để triển khai CD trên Kubernetes.

Argo CD được cài đặt trên kubernetes cluster thông qua namespace riêng biệt.

Argo CD là một pull-based deployment tool. Nó kết nối với Git và tự động cập nhập manifest và đồng bộ config mới nhất cho cluster.

Bắt đầu cài đặt Argo CD thông qua command :

# create the namespace
$ kubectl create namespace argocd

# apply the installation manifest
$ kubectl apply \
  --namespace argocd \
  --filename https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-cd/stable/manifests/install.yaml

# wait for everything to be launched and running
$ watch kubectl get all --namespace argocd
NAME                   READY  STATUS  RESTARTS  AGE
pod/argocd-application-controller-0   1/1   Running  0     100s
pod/argocd-dex-server-59d44b9f99-8kp7d  1/1   Running  0     100s
pod/argocd-redis-79bdbdf78f-247q5    1/1   Running  0     100s
pod/argocd-repo-server-b6f8cdc6f-4m8h5  1/1   Running  0     100s
pod/argocd-server-bdc697879-rdk89    1/1   Running  0     100s

NAME              TYPE    CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)           AGE
service/argocd-dex-server    ClusterIP  10.100.46.74  <none>    5556/TCP,5557/TCP,5558/TCP  100s
service/argocd-metrics     ClusterIP  10.98.170.62  <none>    8082/TCP           100s
service/argocd-redis      ClusterIP  10.102.83.160  <none>    6379/TCP           100s
service/argocd-repo-server   ClusterIP  10.96.100.93  <none>    8081/TCP,8084/TCP      100s
service/argocd-server      ClusterIP  10.96.151.61  <none>    80/TCP,443/TCP        100s
service/argocd-server-metrics  ClusterIP  10.102.166.2  <none>    8083/TCP           100s

NAME                 READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
deployment.apps/argocd-dex-server  1/1   1      1      100s
deployment.apps/argocd-redis     1/1   1      1      100s
deployment.apps/argocd-repo-server  1/1   1      1      100s
deployment.apps/argocd-server    1/1   1      1      100s

NAME                      DESIRED  CURRENT  READY  AGE
replicaset.apps/argocd-dex-server-59d44b9f99  1     1     1    100s
replicaset.apps/argocd-redis-79bdbdf78f    1     1     1    100s
replicaset.apps/argocd-repo-server-b6f8cdc6f  1     1     1    100s
replicaset.apps/argocd-server-bdc697879    1     1     1    100s

NAME                       READY  AGE
statefulset.apps/argocd-application-controller  1/1   100s

Để truy cập web interface Argo CD các bạn dùng cần open port-forward  :

$ kubectl port-forward \
  --namespace argocd \
  svc/argocd-server 8000:443
Forwarding from 127.0.0.1:8000 -> 8080
Forwarding from [::1]:8000 -> 8080

Mở trình duyệt nhập https://localhost:8000 và đăng nhập

Login bằng user admin và lấy mật khẩu bằng command:

# get admin password
$ kubectl get secret argocd-initial-admin-secret \
  --namespace argocd \
  --output jsonpath="{.data.password}" \
  | base64 --decode \
  && echo

Kết nối với private repository

Tạo một SSH key

ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/argocd-test.pem
Enter passphrase (empty for no passphrase): # <press-enter>
Enter same passphrase again: # <press-enter>
Your identification has been saved in /home/xxxxx/.ssh/argocd-test.pem
Your public key has been saved in /home/xxxxx/.ssh/argocd-test.pem.pub

Đổi argocd-test.pem.pub thành argocd-test.pub

$ mv ~/.ssh/argocd-test.pem.pub ~/.ssh/argocd-test.pub

Mở public key và copy-paste :

$ cat ~/.ssh/argocd-test.pub
ssh-ed25519 AAAAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx username@computer

Mở private key và copy-paste :

cat ~/.ssh/argocd-test.pem
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3Blxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxQFBgc=
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----

Triển khai một ứng dụng với Argo CD

Tạo một application argocd-app.yaml trên Argo CD

apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata:
 name: argocd-app
 namespace: argocd
spec:
 project: default

 source:
  repoURL: git@github.com:kienle1819/argocd-test.git
  targetRevision: HEAD
  path: k8s
 destination:
  server: https://kubernetes.default.svc
  namespace: my-app

 syncPolicy:
  syncOptions:
  - CreateNamespace=true

  automated:
   selfHeal:trueprune:true

Chạy lệnh sau để apply application

$ kubectl apply --filename argocd-app.yaml

Truy cập application qua browser

Trên Minikube cluster các bạn chạy:

$ minikube service list
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| NAMESPACE |     NAME     | TARGET PORT |      URL      |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| argocd   | argocd-dex-server   | No node port |              |
| argocd   | argocd-metrics    | No node port |              |
| argocd   | argocd-redis     | No node port |              |
| argocd   | argocd-repo-server  | No node port |              |
| argocd   | argocd-server     | No node port |              |
| argocd   | argocd-server-metrics | No node port |              |
| default   | kubernetes      | No node port |              |
| kube-system | kube-dns       | No node port |              |
| my-app   | my-app-svc      |     5000 |              |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------------|

Open port để truy cập vào ứng dụng :

kubectl port-forward \
  --namespace my-app \
  svc/my-app-svc 5000:5000

Public domain với Ngrok

Ngrok giúp các bạn public một domain từ local để test hoặc làm lab khi không có $ để mua domain. Các bạn đăng kí và tạo token để authencator nhé.

Sau khi cài đặt xong thì các bạn muốn public port nào ở local thì thực hiện comand để open:

$ ngrok http https://localhost:8000
$ ngrok http http://localhost:5000

Stop resource cluster :

$ minikube stop

Follow các kênh mình chia sẻ

Vibo chia sẻ

Youtube

Blog chia sẻ


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.