+1

Quản lý lưu trữ hiệu quả trong Kubernetes (Phần 3 )

Mayfest2023

7. Storage Quotas và Limits

Trong môi trường Kubernetes, việc quản lý nguồn lực là một khía cạnh quan trọng để đảm bảo hiệu suất, tính ổn định và bảo mật của hệ thống. Storage Quotas và Limits chính là hai cơ chế giúp kiểm soát việc sử dụng lưu trữ trong Kubernetes. Chúng giúp bạn giới hạn việc sử dụng tài nguyên lưu trữ và đảm bảo rằng một ứng dụng hay một người dùng không thể chiếm quá nhiều nguồn lực, gây ảnh hưởng đến các ứng dụng khác trong cùng môi trường.

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Storage Quotas và Limits, cách chúng hoạt động, và làm thế nào để áp dụng chúng trong Kubernetes.

7.1. Áp dụng Limits và Quotas lưu trữ trong Kubernetes

Để áp dụng limits và quotas lưu trữ trong Kubernetes, chúng ta cần sử dụng hai đối tượng là ResourceQuota và LimitRange.

7.1.1. ResourceQuota

ResourceQuota được sử dụng để đặt giới hạn tổng số lượng tài nguyên mà một Namespace có thể sử dụng. Để áp dụng ResourceQuota cho lưu trữ, bạn cần tạo một đối tượng ResourceQuota trong Namespace cần giới hạn.

Ví dụ về định nghĩa ResourceQuota:

apiVersion: v1
kind: ResourceQuota
metadata:
 name: storage-quota
spec:
 hard:
  requests.storage: 100Gi
  persistentvolumeclaims: 20

Trong ví dụ này, chúng ta đặt giới hạn tổng dung lượng yêu cầu lưu trữ (requests.storage) là 100Gi và tổng số Persistent Volume Claims (persistentvolumeclaims) là 20 cho Namespace đang sử dụng ResourceQuota này.

7.1.2. LimitRange

LimitRange được sử dụng để áp đặt giới hạn tài nguyên cho từng đối tượng Pod, Container hoặc PersistentVolumeClaim. Để áp dụng LimitRange cho lưu trữ, bạn cần tạo một đối tượng LimitRange trong Namespace cần giới hạn.

Ví dụ về định nghĩa LimitRange:

apiVersion: v1
kind: LimitRange
metadata:
 name: storage-limits
spec:
 limits:
  - type: PersistentVolumeClaim
   min:
    storage: 1Gi
   max:
    storage: 10Gi

Trong ví dụ này, chúng ta đặt giới hạn dung lượng tối thiểu (min.storage) là 1Gi và tối đa (max.storage) là 10Gi cho mỗi PersistentVolumeClaim trong Namespace đang sử dụng LimitRange này.

Khi đã áp dụng các đối tượng ResourceQuota và LimitRange, Kubernetes sẽ tự động kiểm soát việc sử dụng lưu trữ trong Namespace và đảm bảo rằng các ứng dụng không vượt quá giới hạn đã đặt.

8. Data Locality và Storage Topology

8.1. Data Locality

Data locality là khái niệm liên quan đến việc sắp xếp và đặt dữ liệu trong một hệ thống phân tán sao cho hiệu quả nhất. Mục đích của data locality là giảm thiểu độ trễ và tối ưu hóa tốc độ truy cập dữ liệu bằng cách đặt dữ liệu gần với nơi xử lý. Trong môi trường Kubernetes, điều này có nghĩa là đặt dữ liệu gần với các Node chạy các Pod liên quan.

Data locality đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng yêu cầu hiệu năng cao, chẳng hạn như ứng dụng phân tích dữ liệu lớn hoặc ứng dụng đòi hỏi tốc độ truy cập dữ liệu nhanh. Việc cân nhắc data locality khi triển khai ứng dụng trên Kubernetes sẽ giúp tối ưu hóa hiệu năng và đảm bảo ứng dụng hoạt động mượt mà.

Có ba cấp độ data locality trong Kubernetes:

 1. Node-local: Dữ liệu được lưu trữ trên cùng một Node với các Pod xử lý dữ liệu đó. Đây là cấp độ data locality tốt nhất, giúp giảm thiểu độ trễ truy cập dữ liệu đáng kể.
 2. Zone-local: Dữ liệu được lưu trữ trong cùng một Zone với các Pod xử lý dữ liệu đó. Zone-local đảm bảo rằng dữ liệu không cần phải di chuyển qua các Zone khác nhau, từ đó giảm bớt độ trễ so với không có data locality.
 3. Region-local: Dữ liệu được lưu trữ trong cùng một Region với các Pod xử lý dữ liệu đó. Region-local không tối ưu như hai cấp độ trên, nhưng vẫn tốt hơn so với việc không có data locality.

Khi triển khai ứng dụng trên Kubernetes, bạn nên cân nhắc việc sử dụng các công cụ và tùy chọn cấu hình để đạt được mức độ data locality phù hợp với yêu cầu hiệu năng của ứng dụng.

8.2. Topology Aware Volume Provisioning

Topology Aware Volume Provisioning là một tính năng trong Kubernetes giúp đảm bảo data locality thông qua việc tự động cấp phát Persistent Volumes dựa trên yêu cầu của ứng dụng và vị trí của các Node. Tính năng này giúp tối ưu hóa hiệu năng của ứng dụng bằng cách đặt dữ liệu gần với các Pod xử lý chúng.

Để sử dụng Topology Aware Volume Provisioning, bạn cần cấu hình Storage Class với thông tin về topology. Trong đó, bạn chỉ định các tham số topology cho phép Kubernetes lựa chọn vị trí lưu trữ phù hợp nhất cho Persistent Volume. Ví dụ, bạn có thể chỉ định rằng một ổ đĩa SSD chỉ được sử dụng trong một Zone cụ thể hoặc chỉ định rằng một số lượng tối đa ổ đĩa được phép trong một Node.

Khi một Pod yêu cầu Persistent Volume, Kubernetes sẽ xem xét các thông tin topology trong Storage Class và thông tin vị trí của Node đang chạy Pod. Dựa vào thông tin này, Kubernetes sẽ tự động cấp phát một Persistent Volume phù hợp nhất, đảm bảo data locality tốt nhất có thể.

Topology Aware Volume Provisioning giúp tối ưu hóa hiệu năng của ứng dụng trong Kubernetes, đặc biệt là trong các môi trường phân tán và có yêu cầu hiệu năng cao. Bằng cách đảm bảo data locality, bạn có thể giảm thiểu độ trễ truy cập dữ liệu và nâng cao hiệu suất của ứng dụng.

9. Volume Snapshot và Backup

Trong quá trình vận hành ứng dụng, việc sao lưu và khôi phục dữ liệu là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng chịu đựng lỗi của hệ thống. Kubernetes hỗ trợ chức năng Volume Snapshot và Backup để giúp quản lý và bảo vệ dữ liệu của bạn trong các ứng dụng.

Volume Snapshot là một instantaneous copy của dữ liệu trong một Persistent Volume tại một thời điểm nhất định. Snapshot giúp lưu trữ trạng thái của dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp bạn có thể khôi phục dữ liệu nhanh chóng trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc mất mát dữ liệu.

Backup là một bản sao của dữ liệu được lưu trữ độc lập với Persistent Volume gốc. Backup thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu dự phòng trong trường hợp các lỗi phần cứng, lỗi hệ thống hoặc mất mát dữ liệu không thể khôi phục từ Snapshot. Backup cũng có thể giúp bạn di chuyển dữ liệu giữa các môi trường hoặc phục hồi dữ liệu trên các phiên bản mới của ứng dụng.

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng Volume Snapshot và Backup trong Kubernetes để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu trong ứng dụng của bạn.

9.1. Thực hiện snapshot và backup trong Kubernetes

Để thực hiện snapshot và backup trong Kubernetes, chúng ta cần tuân theo các bước sau:

 1. Sử dụng VolumeSnapshotClass: Trước tiên, bạn cần tạo một VolumeSnapshotClass. Đây là một định nghĩa về cách thức tạo snapshot cho một loại storage cụ thể. VolumeSnapshotClass chứa thông tin về driver snapshot và các tham số cấu hình cho driver đó.
 2. Tạo VolumeSnapshot: Khi bạn đã có VolumeSnapshotClass phù hợp, bạn có thể tạo một VolumeSnapshot. Đây là một đối tượng Kubernetes biểu thị một instantaneous copy của dữ liệu trong Persistent Volume. Để tạo VolumeSnapshot, bạn cần chỉ định PersistentVolumeClaim mà bạn muốn snapshot và VolumeSnapshotClass phù hợp.
 3. Khôi phục dữ liệu từ VolumeSnapshot: Để khôi phục dữ liệu từ một VolumeSnapshot, bạn cần tạo một PersistentVolumeClaim mới với dataSource chỉ đến VolumeSnapshot đó. Kubernetes sẽ tự động tạo một Persistent Volume mới từ VolumeSnapshot và gắn vào PersistentVolumeClaim mới.
 4. Backup dữ liệu: Việc backup dữ liệu thường phụ thuộc vào giải pháp lưu trữ mà bạn đang sử dụng. Các nhà cung cấp lưu trữ khác nhau có thể cung cấp các công cụ và dịch vụ để hỗ trợ việc sao lưu dữ liệu. Một số giải pháp phổ biến bao gồm việc sử dụng công cụ command line hoặc API của nhà cung cấp để sao chép dữ liệu từ Persistent Volume sang một nơi lưu trữ khác. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ bên ngoài như Velero để tự động hoá quá trình backup và khôi phục dữ liệu cho ứng dụng Kubernetes của bạn.

Bằng cách sử dụng các bước trên, bạn có thể đảm bảo an toàn và tính toàn vẹn của dữ liệu trong ứng dụng Kubernetes của bạn thông qua việc sử dụng snapshot và backup.

10. Storage Monitoring và Troubleshooting

10.1. Công cụ giám sát

Giám sát và khắc phục sự cố liên quan đến lưu trữ là một phần quan trọng trong việc quản lý và duy trì ứng dụng Kubernetes. Để giám sát hiệu suất và trạng thái của lưu trữ, bạn có thể sử dụng các công cụ sau:

 1. Prometheus là một hệ thống giám sát và cảnh báo mã nguồn mở phổ biến. Nó có thể thu thập và lưu trữ thông tin về hiệu suất và trạng thái của các thành phần trong Kubernetes, bao gồm cả lưu trữ. Prometheus sử dụng cơ chế "pull" để thu thập thông tin từ các thành phần thông qua các điểm cuối "metrics". Bạn có thể tích hợp Prometheus với các công cụ hiển thị như Grafana để biểu đồ hóa dữ liệu giám sát.
 2. Kubernetes Dashboard là một giao diện người dùng web dựa trên Kubernetes API. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về trạng thái và tài nguyên của cụm Kubernetes, bao gồm cả Persistent Volumes và Persistent Volume Claims. Ngoài ra, nó cũng cung cấp thông tin chi tiết về các sự kiện và lỗi liên quan đến lưu trữ.
 3. Kubectl là một công cụ dòng lệnh để quản lý cụm Kubernetes. Bạn có thể sử dụng kubectl để kiểm tra trạng thái của các Persistent Volumes, Persistent Volume Claims và Storage Classes. Nó cũng cho phép bạn xem thông tin chi tiết về các sự kiện và lỗi liên quan đến lưu trữ.
 4. Log là một nguồn thông tin quan trọng để giám sát và khắc phục sự cố. Bạn có thể xem log của các thành phần liên quan đến lưu trữ, chẳng hạn như Container Storage Interface (CSI) driver, để theo dõi hoạt động của lưu trữ và tìm ra nguyên nhân của các vấn đề. Kubectl logs và Kubernetes Dashboard có thể giúp bạn xem log từ các container và pod liên quan đến lưu trữ.

Bằng cách sử dụng các công cụ giám sát này, bạn có thể nắm bắt thông tin về hiệu suất, trạng thái và sự kiện liên quan đến lưu trữ trong Kubernetes, giúp bạn đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định và hiệu quả.

10.2. Đánh giá hiệu suất

Đánh giá hiệu suất của lưu trữ trong Kubernetes đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ứng dụng của bạn hoạt động nhanh chóng và đáng tin cậy. Dưới đây là một số khía cạnh cần xem xét khi đánh giá hiệu suất lưu trữ:

 1. IOPS (Input/Output Operations Per Second): IOPS là một đơn vị đo hiệu suất lưu trữ phổ biến, đại diện cho số lượng các hoạt động đọc/ghi mà hệ thống lưu trữ có thể xử lý mỗi giây. Để đánh giá hiệu suất lưu trữ, bạn cần theo dõi IOPS của hệ thống lưu trữ của mình và đảm bảo rằng nó đáp ứng nhu cầu của ứng dụng.
 2. Thời gian đáp ứng: Là thời gian mà hệ thống lưu trữ mất để hoàn thành một yêu cầu đọc hoặc ghi. Thời gian đáp ứng thấp có nghĩa là hệ thống lưu trữ có thể xử lý các yêu cầu nhanh chóng, giúp cải thiện hiệu suất tổng thể của ứng dụng. Bạn cần giám sát thời gian đáp ứng của hệ thống lưu trữ của mình và tìm cách giảm thiểu nó.
 3. Băng thông: Là khả năng truyền tải dữ liệu của hệ thống lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định. Băng thông cao giúp cải thiện hiệu suất đọc và ghi dữ liệu. Để đánh giá hiệu suất lưu trữ, bạn cần theo dõi băng thông của hệ thống lưu trữ của mình và đảm bảo rằng nó đáp ứng yêu cầu của ứng dụng.
 4. Tính nhất quán của dữ liệu: Là một khía cạnh quan trọng của hiệu suất lưu trữ. Nếu dữ liệu không nhất quán giữa các bản sao lưu trữ, điều này có thể dẫn đến lỗi và sự cố trong ứng dụng. Bạn cần đảm bảo rằng hệ thống lưu trữ của mình duy trì tính nhất quán dữ liệu trong mọi tình huống.

Bằng cách theo dõi các chỉ số hiệu suất lưu trữ trên và áp dụng các công cụ giám sát phù hợp, bạn sẽ có khả năng đánh giá chính xác hiệu suất lưu trữ trong môi trường Kubernetes của mình. Điều này cho phép bạn xác định các vấn đề hiệu suất tiềm ẩn, điều chỉnh cấu hình lưu trữ để đáp ứng nhu cầu của ứng dụng và đảm bảo rằng ứng dụng của bạn hoạt động một cách hiệu quả nhất.

10.3. Khắc phục sự cố liên quan đến storage

Khi gặp sự cố liên quan đến storage trong Kubernetes, việc khắc phục sự cố là một phần quan trọng trong quá trình vận hành. Dưới đây là các bước cơ bản để khắc phục các vấn đề liên quan đến storage:

 1. Xác định vấn đề: Đầu tiên, bạn cần xác định vấn đề mà bạn đang gặp phải. Điều này có thể được thực hiện bằng cách kiểm tra các logs, metric và trạng thái của ứng dụng, Persistent Volumes, Persistent Volume Claims và Storage Classes.
 2. Đánh giá ảnh hưởng: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của vấn đề đến ứng dụng và hệ thống. Điều này sẽ giúp bạn xác định mức độ ưu tiên cho việc giải quyết vấn đề và cung cấp thông tin cho các bên liên quan.
 3. Tìm nguyên nhân gốc: Sau khi xác định vấn đề và đánh giá ảnh hưởng, hãy tìm nguyên nhân gốc của vấn đề. Điều này có thể liên quan đến cấu hình không chính xác, lỗi phần mềm hoặc phần cứng, vấn đề về hiệu suất, hoặc các vấn đề khác.
 4. Áp dụng giải pháp: Khi nguyên nhân gốc đã được xác định, áp dụng các giải pháp phù hợp để khắc phục sự cố. Điều này có thể bao gồm việc điều chỉnh cấu hình, cập nhật phần mềm, thay thế phần cứng, hoặc áp dụng các giải pháp khác tùy thuộc vào nguyên nhân gốc.
 5. Kiểm tra và đảm bảo ổn định: Sau khi áp dụng giải pháp, kiểm tra hệ thống để đảm bảo rằng vấn đề đã được giải quyết và ổn định. Nếu không, hãy tiếp tục điều tra và áp dụng các giải pháp khác cho đến khi vấn đề được giải quyết.
 6. Tổng kết và cải tiến: Cuối cùng, hãy tổng kết quá trình khắc phục sự cố, xem xét các bài học và thực hiện các cải tiến cần thiết để ngăn ngừa các sự cố tương tự trong tương lai. Cải tiến này có thể bao gồm việc cập nhật tài liệu, đào tạo nhân viên, thay đổi quy trình, hoặc nâng cấp hệ thống.

Việc khắc phục sự cố liên quan đến storage trong Kubernetes đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về cách thức hoạt động của hệ thống và các thành phần liên quan. Đảm bảo rằng nhóm vận hành của bạn được đào tạo và có đủ kinh nghiệm để xử lý các vấn đề này sẽ giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của ứng dụng và đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống.

Trong quá trình khắc phục sự cố, nhớ rằng cộng đồng Kubernetes và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan có thể cung cấp hỗ trợ và tài nguyên hữu ích. Đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia và người dùng có kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề phức tạp hoặc không rõ nguyên nhân.

(... còn tiếp )


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.