DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Terraform Series - Bài 3 - Terraform functional programming

2.0K 4 8
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

HPA là gì? Auto scaling pod bằng HPA và KEDA

879 1 0
2
Avatar

Kubernetes Practice - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 3 - Xây dựng CI/CD

1.6K 7 7
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Serverless Series (Golang) - Bài 2 - Build REST API with AWS API Gateway

2.0K 3 0
32
Avatar

Terraform Series - Bài 2 - Life cycle của một resource trong Terraform

3.2K 8 2
 • Avatar
 • Avatar
42
Avatar

Đánh giá nhanh một số công cụ thực hiện kiểm tra chịu tải mã nguồn mở tốt nhất hiện nay.

1.6K 3 0
9
Avatar

Serverless Series (Golang) - Bài 1 - Serverless và AWS Lambda

3.1K 14 4
 • Avatar
 • Avatar
44
Avatar

Tổng hợp kiến thức cần biết về Docker và Docker Swarm (Phần 1 - Tổng quan về Docker)

985 5 0
7
Avatar

Kubernetes Practice - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 2 - Automatic update config with Argocd

1.4K 2 9
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Terraform Series - Bài 1 - Infrastructure as Code và Terraform

7.5K 27 14
 • Avatar
 • Avatar
56
Avatar

Kubernetes Series - Bài 19 - Adding custom resource to Kubernetes (END)

1.5K 3 0
26
Avatar

Kubernetes Practice - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 1 - Viết config

2.6K 7 4
 • Avatar
 • Avatar
33
Avatar

Kubernetes Series - Bài 18 - Advanced scheduling: node affinity and pod affinity

2.2K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Kubernetes Series - Bài 17 - Advanced scheduling: Taints and tolerations

1.7K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Kubernetes Series - Bài 16 - Automatic scaling Pod và cluster

2.2K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Kubernetes Series - Bài 15 - Quản lý và tính toán tài nguyên sử dụng cho Pod

2.5K 10 5
 • Avatar
 • Avatar
38
Avatar

Kubernetes Series - Bài 14 - PodSecurityPolicies - NetworkPolicy: security cho cluster nodes và network

1.7K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Kubernetes Series - Bài 13 - ServiceAccount and Role Based Access Control: security kubernetes API server

3.2K 3 18
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Kubernetes Series - Bài 12 - Understand Pod internal

2.1K 3 6
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Kubernetes Series - Bài 11 - Kubernetes internals architecture

3.0K 6 7
 • Avatar
 • Avatar
39
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.