+1

Hướng dẫn sử dụng StickyItem

StickyItem

Một số bạn sẽ thắc mắc ngay hoặc nghĩ 1 câu hỏi. Cái customview này để làm trong trường hợp nào ?

Tôi sẽ nêu 1 số trường hợp sau để các bạn có thể dễ hình dung và cũng như dễ áp dụng vào trong dự án của các bạn đang làm

 1. Xếp thứ hạng rank. User mình sẽ được bám để so sánh với các User khác
 2. So sánh item này với item khác
 3. Hoặc bạn có thể sử dụng cho mp3 player. Dùng khi play 1 bài nhạc trong danh sách các bài
 4. Và còn nhiều cách khác nữa

Bắt đầu từ đâu ?

Thường thì giờ ít ai dùng ListView để tạo danh sách nên tôi sẽ chọn dùng RecyclerView để hiển thị. Và để tạo được StickyItem bạn hãy dùng RecyclerView.ItemDecoration Để xem chi tiết hơn về StickyItem được tạo như thế nào bạn có thể click vào link dưới đây để xem:

 1. Kotlin Version
 2. Java Version

Cách sử dụng StickyItem như thế nào ?

Sau đây tôi xin demo cách sử dụng StickyItem một cách đơn giản nhất

 1. Tạo Project
 2. Thêm RecylerView vào Main Activity
 3. Tạo ContentItem và StickyItem
 4. Tạo User class
 5. Tạo Adapter kế thừa từ StickyAdapter để bind dữ liệu lên RecyclerView
 6. Kết nối RecyclerView với Adapter và StickyDecoration

1. Tạo Project

Và cứ thế Next thôi. Sau đó, bạn vào link này StickyItem để tải package vn.ngh.stickyitem và copy vào trong project của bạn như hình dưới đây

2. Thêm RecylerView vào Main Activity

Vào trong file activity_main.xml sau đó viết như sau

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">
  
  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/listRecyclerView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
    
</LinearLayout>

3. Tạo ContentItem và StickyItem

Lần lượt tạo 2 file mới như sau

File thứ nhất item_sticky.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_weight="6"
  android:background="@drawable/bg_bottom_line"
  android:orientation="horizontal"
  android:paddingBottom="@dimen/tiny_space"
  android:paddingTop="@dimen/tiny_space">

  <ImageView
    android:id="@+id/imageAvatar"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_weight="1"
    android:adjustViewBounds="true"
    android:scaleType="fitCenter" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:layout_marginLeft="@dimen/normal_space"
    android:layout_marginRight="@dimen/normal_space"
    android:layout_weight="5"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
      android:id="@+id/textNameSticky"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@android:color/background_dark"
      android:textSize="@dimen/text_size_large" />

    <TextView
      android:id="@+id/textEmailSticky"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@android:color/holo_red_light"
      android:textSize="@dimen/text_size_normal"
      android:textStyle="bold|italic" />
  </LinearLayout>
</LinearLayout>

File thứ 2 item_user.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_weight="6"
  android:background="@drawable/bg_bottom_line"
  android:orientation="horizontal"
  android:paddingBottom="@dimen/tiny_space"
  android:paddingTop="@dimen/tiny_space">

  <TextView
    android:id="@+id/textAvatar"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_weight="1"
    android:background="@android:color/darker_gray"
    android:gravity="center"
    android:textColor="@android:color/white"
    android:textSize="20sp" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:layout_marginLeft="@dimen/normal_space"
    android:layout_marginRight="@dimen/normal_space"
    android:layout_weight="5"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
      android:id="@+id/textName"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@android:color/background_dark"
      android:textSize="@dimen/text_size_large" />

    <TextView
      android:id="@+id/textEmail"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@android:color/holo_red_light"
      android:textSize="@dimen/text_size_normal"
      android:textStyle="bold|italic" />
  </LinearLayout>
</LinearLayout>

Đây sẽ là template hoặc Prototype của Item RecylcerView

4. Tạo User class

data class User(var name: String?, var email: String? = "", var idAvatar: Int = 0)

5. Tạo Adapter kế thừa từ StickyAdapter để bind dữ liệu lên RecyclerView

import android.content.Context
import android.support.v7.widget.RecyclerView
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import kotlinx.android.synthetic.main.item_sticky.view.*
import kotlinx.android.synthetic.main.item_user.view.*

class ListUserAdapter(mContext: Context, private val mUserList: List<User>?, currentUserIndex: Int = RecyclerView.NO_POSITION) : RecyclerView.Adapter<ListUserAdapter.ContentViewHolder>(), StickyAdapter<ListUserAdapter.StickyViewHolder> {

  private var currentUserIndex = RecyclerView.NO_POSITION
  private val mInflater: LayoutInflater = LayoutInflater.from(mContext)
  private var isUpdate = true

  class ContentViewHolder(itemView: View) : RecyclerView.ViewHolder(itemView)

  class StickyViewHolder(itemView: View) : RecyclerView.ViewHolder(itemView)

  init {
    this.currentUserIndex = currentUserIndex
    if (this.currentUserIndex == 0 && mUserList?.size == 1)
      this.currentUserIndex = RecyclerView.NO_POSITION
  }

  override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): ContentViewHolder {
    val view = mInflater.inflate(R.layout.item_user, parent, false)
    return ContentViewHolder(view)
  }

  override fun onBindViewHolder(holder: ContentViewHolder?, position: Int) {
    if (holder != null) {
      val stickyIndex = getStickyIndex()
      val pos = if (position >= stickyIndex && stickyIndex != RecyclerView.NO_POSITION)
        position + 1
      else
        position
      mUserList?.let {
        val user = it[pos]
        holder.itemView.textName.text = user.name
        holder.itemView.textEmail.text = user.email
        holder.itemView.textAvatar.text = position.toString()
      }
    }
  }

  override fun onCreateStickyViewHolder(parent: ViewGroup): StickyViewHolder {
    val view = mInflater.inflate(R.layout.item_sticky, parent, false)
    return StickyViewHolder(view)
  }

  override fun onBindStickyViewHolder(viewHolder: StickyViewHolder, position: Int) {
    if (currentUserIndex >= 0) {
      mUserList?.let {
        val user = it[currentUserIndex]
        viewHolder.itemView.textNameSticky.text = user.name
        viewHolder.itemView.textEmailSticky.text = user.email
        viewHolder.itemView.imageAvatar.setImageResource(user.idAvatar)
      }
    }
  }

  override fun getItemCount(): Int {
    return if (mUserList != null) {
      if (currentUserIndex >= 0 && mUserList.size > 1)
        mUserList.size - 1
      else
        mUserList.size
    } else
      0
  }

  override fun getStickyIndex(): Int {
    return currentUserIndex
  }

  override fun getDataCount(): Int {
    return itemCount
  }

  override fun getEnableUpdate(): Boolean {
    return isUpdate
  }

  override fun setEnableUpdate(enableUpdate: Boolean) {
    isUpdate = enableUpdate
  }
}

6. Kết nối RecyclerView với Adapter và StickyDecoration

import android.os.Bundle
import android.support.v7.app.AppCompatActivity
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager
import android.util.Log
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  private var mAdapter: ListUserAdapter? = null
  private val mListUser = mutableListOf<User>()

  private var mStickyDecoration: StickyDecoration<ListUserAdapter.StickyViewHolder>? = null
  private var userStickyIndex = 0

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    init()
  }

  fun init() {

    for (i in 0..100) {
      mListUser.add(User("user " + i))
    }
    val stickyUser = User("Tran Thanh Nghia", "thanhnghiaglhn92@gmail.com", R.drawable.image_nghia)
    userStickyIndex = 30
    mListUser[userStickyIndex] = stickyUser
    mAdapter = ListUserAdapter(this, mListUser, userStickyIndex)
    mAdapter?.let {
      mStickyDecoration = StickyDecoration(it)
      mStickyDecoration?.setOnPostitionListener(object : StickyDecoration.OnPositionListener {
        override fun onSticky(pos: StickyDecoration.Position) {
          Log.i("StickyItem", "pos: " + pos.toString())
        }
      })
      val linearLayoutManager = LinearLayoutManager(this, LinearLayoutManager.VERTICAL, false)
      listRecyclerView.layoutManager = linearLayoutManager
      listRecyclerView.setHasFixedSize(true)
      listRecyclerView.adapter = mAdapter
      listRecyclerView.addItemDecoration(mStickyDecoration)
    }

  }

}

Vậy là đã xong 😃

Chi tiết ví dụ và mã nguồn của StickyItem bạn hãy vào đây https://github.com/oTranThanhNghia/StickyItem

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì xin hãy comment dưới đây hoặc gửi vào email: thanhnghiaglhn92@gmail.com nhé


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.