Retrofit2

Retrofit2

Sort by: Newest posts

How to use Retrofit2 with Spring boot, Kotlin

28 0 0
0

Cách để Retrofit làm việc đồng thời được với các API dạng JSON và XML ?

556 4 1
15

Retrofit cơ bản

832 0 1
2

Hiểu cách Retrofit làm việc

589 2 0
3

Sử dụng OkHttp Interceptor trong Retrofit 2

2.9K 2 2
7

Xử lý lỗi khi gọi api bằng retrofit và rxjava với RxErrorHandlingFactory

814 1 1
7

Tạo các request API phức tạp với RxJava2 trong Kotlin

844 1 0
3

[Android Library]: Tìm hiểu Retrofit2

3.7K 2 1
5

[Android] Có thể bạn chưa biết - Retrofit

16.4K 8 4
19

Tìm hiểu về retrofit trong android

2.5K 2 0
1

Caching với Realm và RxJava

1.5K 2 1
4

Handle refresh token with Retrofit2

2.2K 5 0
3