Retrofit2

Retrofit2

Sort by: Newest posts

Cách để Retrofit làm việc đồng thời được với các API dạng JSON và XML ?

345 2 1
13

Retrofit cơ bản

328 0 1
2

Hiểu cách Retrofit làm việc

341 1 0
3

Sử dụng OkHttp Interceptor trong Retrofit 2

1.9K 2 1
6

Xử lý lỗi khi gọi api bằng retrofit và rxjava với RxErrorHandlingFactory

586 1 1
7

Tạo các request API phức tạp với RxJava2 trong Kotlin

667 1 0
3

[Android Library]: Tìm hiểu Retrofit2

2.7K 2 1
5

Học source code từ open source, Retrofit.

404 1 0
3

[Android] Có thể bạn chưa biết - Retrofit

13.7K 6 4
18

Tìm hiểu về retrofit trong android

2.4K 2 0
1

Caching với Realm và RxJava

1.3K 2 1
4

Handle refresh token with Retrofit2

1.9K 5 0
3