gradle

gradle

Sort by: Newest posts

Kotlin DSL and buildSrc for Better Gradle Dependency Management

108 0 0
3

Nâng cấp app Android lên Gradle Kotlin DSL 1.0

423 2 0
4

Tăng tốc thời gian build ứng dụng trong Android !

1.0K 3 0
5

Android Gradle 3.0: Sử dụng Implementation hay Api?

983 2 4
12

Hướng dẫn cơ bản về gradle cho người mới phát triển android

2.8K 5 1
1

Cách sử dụng Gradle-Spring-Boot

838 0 0
2

Phần 1 - Tìm hiểu hệ thống file gradle trong một ứng dụng Android

2.9K 5 0
7

Build các phiên bản apk với tính năng khác nhau bằng flavors trong Android Studio

977 3 0
5

compileSdkVersion, minSdkVersion, và targetSdkVersion trong Android

2.4K 1 0
2

Xây dựng dự án Java bằng Gradle

632 0 0
2

Hướng dẫn cơ bản về Gradle trong dự án Android

6.3K 5 1
4