gradle

gradle

Sort by: Newest posts

Kotlin DSL and buildSrc for Better Gradle Dependency Management

83 0 0
3

Nâng cấp app Android lên Gradle Kotlin DSL 1.0

402 2 0
4

Tăng tốc thời gian build ứng dụng trong Android !

960 3 0
5

Android Gradle 3.0: Sử dụng Implementation hay Api?

897 2 4
12

Hướng dẫn cơ bản về gradle cho người mới phát triển android

2.5K 5 1
1

Cách sử dụng Gradle-Spring-Boot

746 0 0
2

Phần 1 - Tìm hiểu hệ thống file gradle trong một ứng dụng Android

2.5K 5 0
7

Build các phiên bản apk với tính năng khác nhau bằng flavors trong Android Studio

880 3 0
5

compileSdkVersion, minSdkVersion, và targetSdkVersion trong Android

2.2K 1 0
2

Xây dựng dự án Java bằng Gradle

585 0 0
1

Hướng dẫn cơ bản về Gradle trong dự án Android

6.2K 5 1
4