gradle

Kotlin DSL and buildSrc for Better Gradle Dependency Management

49 0 0
2

Nâng cấp app Android lên Gradle Kotlin DSL 1.0

384 2 0
4

Tăng tốc thời gian build ứng dụng trong Android !

822 3 0
5

Android Gradle 3.0: Sử dụng Implementation hay Api?

827 2 4
12

Hướng dẫn cơ bản về gradle cho người mới phát triển android

2.2K 4 1
0

Cách sử dụng Gradle-Spring-Boot

687 0 0
2

Phần 1 - Tìm hiểu hệ thống file gradle trong một ứng dụng Android

2.2K 5 0
6

Build các phiên bản apk với tính năng khác nhau bằng flavors trong Android Studio

775 3 0
4

compileSdkVersion, minSdkVersion, và targetSdkVersion trong Android

2.1K 1 0
2

Xây dựng dự án Java bằng Gradle

529 0 0
1

Hướng dẫn cơ bản về Gradle trong dự án Android

6.1K 5 1
4