gradle

gradle

Sort by: Newest posts

Kotlin DSL and buildSrc for Better Gradle Dependency Management

225 0 0
3

Nâng cấp app Android lên Gradle Kotlin DSL 1.0

555 2 0
5

Tăng tốc thời gian build ứng dụng trong Android !

1.6K 3 0
5

Android Gradle 3.0: Sử dụng Implementation hay Api?

1.2K 2 4
14

Hướng dẫn cơ bản về gradle cho người mới phát triển android

4.3K 6 2
2

Cách sử dụng Gradle-Spring-Boot

1.2K 0 0
2

Phần 1 - Tìm hiểu hệ thống file gradle trong một ứng dụng Android

4.0K 6 0
9

Build các phiên bản apk với tính năng khác nhau bằng flavors trong Android Studio

1.3K 3 0
5

compileSdkVersion, minSdkVersion, và targetSdkVersion trong Android

3.1K 1 0
2

Xây dựng dự án Java bằng Gradle

863 0 0
2

Hướng dẫn cơ bản về Gradle trong dự án Android

6.7K 5 1
4