+4

Code gọn hơn với Android KTX

Mở bài

 • Android KTX được giới thiệu tại IO 2018 vừa rồi. Nếu bạn đã code bằng Kotlin thì sẽ cảm thấy code nó gắn hơn Java nhiều rồi nhưng với KTX thì nó sẽ giúp code của chúng ta ngắn hơn nữa ✌️
 • Các bạn có thể tìm hiểu rõ tại trang chủ ở đây

Cấu hình

 • Đầu tiên hãy thêm phần dưới đây vào build.gradle (Project) file :
repositories {
  google()
}
 • Sau đó thêm phần dưới này tại build.gradle (App) nữa để hoàn tất :
dependencies {
  implementation 'androidx.core:core-ktx:1.0.0-alpha1'
}

So sánh với kotlin

 • Ví dụ dưới đây sẽ cho chúng ta thấy được rằng với KTX thì code sẽ gọn hơn như thế nào nhé.

String to Uri

Android KTX thêm chức năng mở rộng vào lớp String cho phép chuyển đổi string thành URI luôn

 • Kotlin :
val uri = Uri.parse(myUriString)
 • Kotlin with KTX :
val uri = myUriString.toUri()

Edit SharedPreferences

 • Kotlin :
sharedPreferences.edit()
      .putBoolean(key, value)
      .apply()
 • Kotlin with KTX :
haredPreferences.edit { 
  putBoolean(key, value) 
}

Action on View onPreDraw

 • Kotlin :
view.viewTreeObserver.addOnPreDrawListener(
    object : ViewTreeObserver.OnPreDrawListener {
      override fun onPreDraw(): Boolean {
        viewTreeObserver.removeOnPreDrawListener(this)
        actionToBeTriggered()
        return true
      }
    })
 • Kotlin with KTX :
view.doOnPreDraw { actionToBeTriggered() }

Kết thúc

 • Các bạn có thể thấy thì việc sử dụng Android KTX giúp cho code của chúng ta ngắn gọn hơn rất nhiều.
 • Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.

All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí