retrofit

retrofit

Sort by: Newest posts
Avatar

Upload file bằng Retrofit và URI trên Android (step-by-step)

1.7K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Upload file bằng uri trên android

2.1K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Change Retrofit's Base Url at runtime.

1.0K 0 0
0
Avatar

[Android] Clean your API calls!

445 2 0
0
Avatar

[RxAndroid + Retrofit] Sử dụng Zip operator trong RxAndroid

1.0K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Retrofit và OK HTTP trong Android

8.5K 4 0
12
Avatar

Giới thiệu Retrofit và một số tính năng nổi trội

1.3K 0 0
0
Avatar

Retrofit là gì và cách sử dụng - Caching dữ liệu với Retrofit - Lưu dữ liệu offline

7.7K 3 0
12
Avatar

Android Networking trong 2019 — Retrofit kết hợp với Kotlin’s Coroutines

1.8K 5 0
3
Avatar

Kết hợp Kotlin Coroutine và Retrofit trong call api

2.4K 1 1
 • Avatar
7
Avatar

[Android] Có thể bạn chưa biết - Retrofit

23.2K 11 4
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Một số thư viện hữu ích trong Android

1.3K 0 0
3
Avatar

RxJava 2 và Retrofit trong ứng dụng Android

13.5K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Upload multi files using retrofit

2.2K 1 1
 • Avatar
3
Avatar

Upload single file using retrofit

3.5K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.