retrofit

retrofit

Sort by: Newest posts
Avatar

Upload file bằng Retrofit và URI trên Android (step-by-step)

156 2 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Upload file bằng uri trên android

707 1 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Change Retrofit's Base Url at runtime.

351 0 0
0
Avatar

[Android] Clean your API calls!

292 2 0
0
Avatar

[RxAndroid + Retrofit] Sử dụng Zip operator trong RxAndroid

630 1 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Retrofit và OK HTTP trong Android

4.4K 2 0
4
Avatar

Giới thiệu Retrofit và một số tính năng nổi trội

345 0 0
0
Avatar

Retrofit là gì và cách sử dụng - Caching dữ liệu với Retrofit - Lưu dữ liệu offline

3.6K 2 0
7
Avatar

Android Networking trong 2019 — Retrofit kết hợp với Kotlin’s Coroutines

1.4K 4 0
2
Avatar

Kết hợp Kotlin Coroutine và Retrofit trong call api

1.3K 0 1
 • Avatar
6
Avatar

[Android] Có thể bạn chưa biết - Retrofit

17.7K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Một số thư viện hữu ích trong Android

1.1K 0 0
3
Avatar

RxJava 2 và Retrofit trong ứng dụng Android

11.5K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Upload multi files using retrofit

1.6K 1 1
 • Avatar
3
Avatar

Upload single file using retrofit

2.4K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.