retrofit

retrofit

Sort by: Newest posts

Upload file bằng uri trên android

109 1 1
3

Change Retrofit's Base Url at runtime.

78 0 0
0

Hướng dẫn sử dụng thư viện Retrofit để call api với Android

1.2K 1 0
2

[Android] Clean your API calls!

156 2 0
0

[RxAndroid + Retrofit] Sử dụng Zip operator trong RxAndroid

197 1 2
0

Retrofit và OK HTTP trong Android

2.1K 1 0
3

Giới thiệu Retrofit và một số tính năng nổi trội

122 0 0
0

Retrofit là gì và cách sử dụng - Caching dữ liệu với Retrofit - Lưu dữ liệu offline

1.4K 1 0
6

Android Networking trong 2019 — Retrofit kết hợp với Kotlin’s Coroutines

874 4 0
2

Kết hợp Kotlin Coroutine và Retrofit trong call api

833 0 1
6

[Android] Có thể bạn chưa biết - Retrofit

13.9K 6 4
18

Một số thư viện hữu ích trong Android

1.0K 0 0
3

RxJava 2 và Retrofit trong ứng dụng Android

10.0K 5 3
7

Upload multi files using retrofit

1.3K 1 1
3

Upload single file using retrofit

1.7K 0 2
1