Ocr model

Ocr model

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây Dựng WebApp Đọc Biển Số Xe Sử Dụng YOLOv6 + Tesseract OCR + Streamlit

484 1 0
5
Avatar

Chuyển đổi mô hình học sâu về ONNX

5.3K 6 3
  • Avatar
  • Avatar
18
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.