+2

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.7: Thay đổi Backbone của mô hình - Mô hình ResUNet

Bài toán phân vùng ngữ nghĩa ảnh (semantic segmentation) là một trong những bài toán rất quan trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính, có rất nhiều ứng dụng thực tiễn trong các bài toán về ảnh y tế, xe tự hành… Bên cạnh đó framework PyTorch đang là một trong những framework Deep learning được ưa chuộng nhất. Trong khóa học này sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu và giải quyết bài toán phân vùng ngữ nghĩa ảnh với framework PyTorch.

Code: https://github.com/tungbt-2992/semantic-segmentation-with-pytorch-course


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.