Android

Android

Sort by: Newest posts

[Android TV] Phần 4: Tạo TV Navigation

297 0 0
0

Import Module, Library với Android Studio

2.5K 1 0
0

Vòng đời của Activity trong ứng dụng Android

8.6K 1 0
1

How to publish Android 3rd party libraries to Bintray

234 2 0
0

Giới thiệu Realm database cho Android

8.3K 2 0
4

Bluetooth trong android

495 1 1
0

Customize MediaPlayer using TextureView

694 1 0
0

Introduction to LeakCanary: How to find memory leaks in your app, and fix them too.

1.6K 4 0
9

OpenCV nhận dạng face Recognition

12.2K 1 2
1

Tìm hiểu Android M

91 0 0
0

New API Camera2 in Android (Part II) Take photo

750 1 0
0

Hướng dẫn căn bản sử dụng Digits Twitter để đăng nhập vào ứng dụng qua số điện thoại phần 1

361 4 0
3

Kiểm thử ứng dụng tích hợp Facebook login

1.1K 2 0
3

Android: Tìm hiểu về thư viện Xử lý và hiển thị ảnh Fresco

673 1 0
3

PlayFab - Giải pháp lưu dữ liệu để làm ứng dụng, game online

791 1 0
1

Tìm hiểu về intent trong Android

781 1 0
1

[Android] Sử dụng Tool hỗ trợ thiết kế giao diện đa màn hình trong Android.

5.4K 4 4
3

Sử dụng Firebase trong việc đăng nhập và xác thực đăng ký thành viên

7.1K 5 0
7

Những dấu chân của nhân loại trên con đường đến với lập trình hướng đối tượng (phần 2)

465 1 0
0

Tích hợp cổng thanh toán Paypal vào ứng dụng Android sử dụng PHP, MySQL (Phần 1)

2.0K 3 0
2