Android

Android

Sort by: Newest posts

OpenCV part4 : Nhận dạng chữ (Optical Character Recognition)

3.4K 3 2
0

Sending Operations to Multiple Threads

351 1 0
0

Xây dựng ứng dụng di động với ionic

3.0K 1 0
1

COVER: REALM - A MOBILE DATABASE AND A REPLACEMENT FOR SQLITE & CORE DATA (P1)

321 3 2
4

Giới thiệu Butter Knife, thư viện hỗ trợ gán view và callback vào các trường và hàm dành cho Android

4.8K 4 1
2

Invoking Method

863 2 0
0

Hướng dẫn tạo màn hình splash trong android

1.2K 1 1
0

Khái quát về kiểm thử trên SmartPhone - Android

893 2 0
3

Giới thiệu Model View Presenter trong Android

6.8K 3 4
0

Tìm hiểu cách sử dụng font icon Awesome trên Android

408 2 0
0

[Android TV] Phần 1: Bắt đầu với TV apps

910 3 0
2

Android Material Design (Tìm hiểu về Animations & Transitions)

1.2K 3 1
1

Use facebook sdk in android

597 0 0
0

Tìm hiểu về json web token (JWT)

25.0K 24 6
26

OpenCV part3: Sử dụng openCV tạo thực tế ảo trên android (Make An Augmented Reality for Android with openCV)

461 1 0
1

Unit Test dùng để làm gì và kinh nghiệm viết Unit Test tốt nhất

20.1K 6 3
1

Kiểm thử Game Android

870 1 0
0

TẠO CUSTOM COMPOUND VIEWS TRONG ANDROID

1.6K 5 0
3

Custom View extend ViewGroup

1.0K 4 1
3

[Android Smaller APK] Part2: Minifying code

497 2 0
2