Android

Android

Sort by: Newest posts

Kiến trúc của hệ điều hành Android

5.2K 0 0
0

Android với xác thực SMS tương tự ứng dụng WhatsApp - Phần 1

1.4K 4 0
0

Dependency Inversion, Inversion of Control and Dependency Injection

7.9K 25 4
21

Những dấu chân của nhân loại trên con đường đến với lập trình hướng đối tượng (phần cuối)

426 1 0
0

Đọc QR Code sử dụng Vision API

941 1 0
0

Bạn có thể tạo một Apps gửi tin nhắn miễn phí với Digits Twitter phần 2

992 3 2
0

Thống kê lượng method dùng trong file .apk

244 1 0
1

How to Write An AndroidAuthenticator

581 2 0
0

Nghịch ngợm Google Maps Android Marker Clustering Utility

682 1 0
0

Nhận dạng giọng nói - Speech To Text - Sample Android

7.0K 1 2
-2

Dùng Firebase Storage như backend lưu trữ dữ liệu cho ứng dụng Android

3.9K 1 0
2

[Hướng dẫn] Lấy kết quả trả về từ một Activity.

6.1K 0 1
7

Menu in Android

155 0 0
0

Phân đoạn hình ảnh trong OpenCV

1.5K 1 0
0

LauchMode trong Android Activity: standard, singleTop, singleTask, singleInstance

2.8K 8 0
12

Tại sao ảnh của iPhone luôn mượt và đẹp hơn của Android

949 2 0
5

Annotation, sử dụng annotation với reflection trong java

5.1K 1 0
4

Tích hợp Admob vào ứng dụng Android

5.0K 0 3
1

Android - Ibeacon

508 2 0
0

Hướng dẫn sử dụng Firebase Crash Reporting trong Android

951 1 1
1