0

Một vài tips & tricks nên biết trong Android Studio

Dưới đây là một vài thủ thuật, phím tắt cho Android Studio sẽ giúp bạn tăng hiệu quả công việc. Những điều này mình nghĩ là cần thiết và rất hữu ích cho mọi người nên các bạn chưa biết có thể luyện tập dần dần thành thói quen khi viết code. Khi đọc bài bạn làm thử 1 lần chắc chắn sẽ quên nhanh ngay sau đó nhưng hãy bookmark và làm lại nhiều lần đến khi nhớ bạn sẽ thấy tác dụng của những phím tắt.

1. Material Colors theme cho Android Logcat

Preferences (Settings) -> Editor -> Color & Fonts -> Android Logcat và thay đổi foreground color cho từng kiểu log. Ví dụ:

  • Assert #BA68C8
  • Debug #2196F3
  • Error #F44336
  • Info #4CAF50
  • Verbose #BBBBBB
  • Warning #FF9800

2. Search for command

CMD + Shift + a (Windows/Linux Ctrl + shift + a)

Giả sử bạn muốn close tab hiện tại nhưng bạn không biết làm cách nào. Hãy type close và bạn sẽ tìm thấy phím tắt hoặc command tương ứng.

3. Lựa chọn giữa những copy/pastes (quản lý clipboard)

CMD + Shift + V (Windows/Linux Ctrl + Shift + V) Mặc định sẽ có 5 nội dung cho bạn lựa chọn

Độ sâu của clipboard stack được cấu hình trong Limits section trên Editor page của Settings. Khi đạt max số lựa chọn thì phần tử cũ nhất sẽ được remove.

4. Mở 1 class

MacOSX: Cmd + O Windows/Linux : Ctrl + N

5. Mở một file bất kỳ trong project

Mac OSX: Cmd + Shift + O Windows/Linux: Ctrl + Shift + N

6. Đi tới implementation

Mac: Cmd + Option + b Windows/Linux: Ctrl + Alt + b

Giả sử bạn có một interface, đặt con trỏ tại interface name và click Go to implementation sẽ nhảy sang classes mà bạn implement interface đó.

7. Đi tới declaration

Mac: Cmd + b Window/Linux: Ctrl + b

Cho phép bạn đi tới định nghĩa của 1 class, method hoặc variable.

8. Đi tới Type declaration

Mac: Ctrl + Shift + b Windows/Linux: Ctrl + Shift + b

Giả sử bạn định nghĩa:

Employee employee = new Employee("Michal");

Khi bạn đặt con trỏ vào employee và chọn shortcut, bạn sẽ được đến trực tiếp class Employee

9. Đi tới super

Mac: Cmd + u Window/ Linux: Ctrl + u

Ví dụ bạn override 1 method. Khi đặt con trỏ tại method name và click Go to super thì sẽ tới method của parent


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.