Ubuntu

Ubuntu

Sort by: Newest posts
Avatar

Thủ thuật tăng tốc độ làm việc trên ubuntu - Tự tạo command đặc biệt

1.1K 2 0
3
Avatar

Cài đặt Oh-my-zsh và cấu hình zsh-autosuggestions

23.9K 9 0
16
Avatar

Ubuntu: know your tools

821 0 3
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Giới thiệu về Elixir on Phoenix

2.1K 1 0
2
Avatar

Giới thiệu về I3 window manage

2.1K 2 1
 • Avatar
1
Avatar

Cài đặt MySQL 5.6 trên Ubuntu 14.04

653 0 0
0
Avatar

Làm ubuntu đẹp hơn

11.9K 1 5
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Một số lệnh terminal hữu dụng sử dụng trong Ubuntu/Linux

19.5K 9 0
8
Avatar

Anh tạo user cho em rồi, vào đổi password đi nhé!

1.8K 26 6
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Synergy - Công cụ hoàn hảo cho người dùng nhiều máy tính

2.7K 13 0
10
Avatar

Giới thiệu Awesome Window Manager

1.0K 0 0
1
Avatar

初めてでもできるSQL (2)DB作成および接続 ( Linux )

833 0 0
0
Avatar

初めてでもできるSQL (1)環境構築 ( Linux )

752 0 0
0
Avatar

Shebang (Unix)

1.8K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Create and manage object and policy in domain with Samba4

510 0 0
0
Avatar

Docker: Set up Private Docker Registry

792 0 0
1
Avatar

ubuntu 14.04 の SSH 接続が遅いと感じたら

1.1K 2 1
 • Avatar
-1
Avatar

Tìm hiểu về Docker (cont)

1.6K 3 0
2
Avatar

Layer 4 vs Layer 7 Load Balancing on Linux

8.7K 32 1
 • Avatar
20
Avatar

Tìm hiểu về Docker

13.1K 18 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.