Zsh

Zsh

Sort by: Newest posts
Avatar

Tạo môi trường phát triển phần mềm xung quanh Vim

473 1 6
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Gitstatus - ZSH theme "nhỏ nhưng có võ" dành cho anh em coder!

1.3K 2 0
15
Avatar

Cách cài đặt zsh và zsh-autosuggestions trên Ubuntu

24.9K 22 19
 • Avatar
 • Avatar
52
Avatar

Các lập trình viên trên toàn thế giới đang thiết lập alias như thế nào?

588 2 0
4
Avatar

Làm sao để Terminal của bạn bắt mắt hơn ?

7.6K 17 9
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Cài Oh My Zsh, Powerlevel10k, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

15.1K 63 16
 • Avatar
 • Avatar
61
Avatar

Terminal bớt tẻ nhạt và dễ sử dụng với Terminator và Zsh trên Ubuntu

18.0K 15 3
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Cài đặt Oh-my-zsh và cấu hình zsh-autosuggestions

14.8K 8 0
11
Avatar

Using zsh shell for Rails application

1.4K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Zsh 1 Trình shell vô đối (Phần 2)

356 0 0
0
Avatar

zsh the ultimate shell

378 0 0
3
Avatar

Zsh 1 Trình shell vô đối (Phần 1)

4.3K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.