Zsh

Làm sao để Terminal của bạn bắt mắt hơn ?

1.2K 15 6
13

Hiểu rõ hơn, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

2.8K 28 11
26

Terminal bớt tẻ nhạt và dễ sử dụng với Terminator và Zsh trên Ubuntu

3.0K 5 0
4

Cài đặt Oh-my-zsh và cấu hình zsh-autosuggestions

2.0K 3 0
5

Using zsh shell for Rails application

426 1 3
4

Zsh 1 Trình shell vô đối (Phần 2)

150 0 0
0

zsh the ultimate shell

191 0 0
3

Zsh 1 Trình shell vô đối (Phần 1)

1.1K 3 2
2