Zsh

Các lập trình viên trên toàn thế giới đang thiết lập alias như thế nào?

15 0 0
0

Làm sao để Terminal của bạn bắt mắt hơn ?

1.4K 15 8
13

Hiểu rõ hơn, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

3.4K 30 11
30

Terminal bớt tẻ nhạt và dễ sử dụng với Terminator và Zsh trên Ubuntu

3.7K 5 0
5

Cài đặt Oh-my-zsh và cấu hình zsh-autosuggestions

2.2K 3 0
5

Using zsh shell for Rails application

473 1 3
4

Zsh 1 Trình shell vô đối (Phần 2)

161 0 0
0

zsh the ultimate shell

197 0 0
3

Zsh 1 Trình shell vô đối (Phần 1)

1.3K 3 2
3