Tran Xuan Nam

@tran.xuan.nam

[CleanCode] Replace Conditional with Null Object

72 0 0
1

[Clean Code] Replace Conditional with Polymorphism

75 0 0
1

Chain RSpec Matchers for Improved Test Readability

21 0 0
2

How PostgreSQL organizes data

Rails's Security Checklist

41 0 0
2

Airbnb JS Style Guide - ECMAScript 6+ (ES 2015+) Styles

150 1 0
2

[Series-DesignPatternInRuby] Singleton - Phần 2

53 0 0
1

Tăng tốc Bundler bằng command đơn giản

Partial Application Function trong JS

122 3 0
2

[Series-DesignPatternInRuby] Singleton - Phần 1

Tôi đã viết Gem đầu tiên của mình như thế nào?

5 method trong Ruby mà bạn nên dùng

227 1 0
3

Tìm hiểu Enumerable methods bằng cách re-implement chúng bằng Ruby (part I)

76 0 0
2

Tạo notification nhắc nhở uống nước trên Ubuntu

Rendering Collections in Rails

174 1 0
2

[Algorithms] Nhân một số với 7 không dùng %, /, *

238 1 0
0

[Algorithms] Tìm số nhỏ nhất trong 3 số không dùng phép so sánh

416 2 0
2