Tran Xuan Nam

@tran.xuan.nam

How To Optimize Your Site With GZIP Compression

105 0 2
3

[Series-DesignPatternInRuby] Adapter Pattern

42 0 0
1

[CleanCode] Replace Conditional with Null Object

77 0 0
1

[Clean Code] Replace Conditional with Polymorphism

86 0 0
1

Chain RSpec Matchers for Improved Test Readability

22 0 0
2

How PostgreSQL organizes data

157 1 1
1

Rails's Security Checklist

44 0 0
2

Airbnb JS Style Guide - ECMAScript 6+ (ES 2015+) Styles

181 1 0
2

[Series-DesignPatternInRuby] Singleton - Phần 2

66 0 0
1

Tăng tốc Bundler bằng command đơn giản

63 0 1
1

Partial Application Function trong JS

143 3 0
2

[Series-DesignPatternInRuby] Singleton - Phần 1

180 0 4
3

Tôi đã viết Gem đầu tiên của mình như thế nào?

842 10 3
8

5 method trong Ruby mà bạn nên dùng

304 1 0
3

Tìm hiểu Enumerable methods bằng cách re-implement chúng bằng Ruby (part I)

80 0 0
2

Tạo notification nhắc nhở uống nước trên Ubuntu

205 1 3
2

Rendering Collections in Rails

211 1 0
1

[Algorithms] Nhân một số với 7 không dùng %, /, *

238 1 0
0

[Algorithms] Tìm số nhỏ nhất trong 3 số không dùng phép so sánh

447 2 0
2