Oh My Zsh

Oh My Zsh

Sort by: Newest posts

Gitstatus - ZSH theme "nhỏ nhưng có võ" dành cho anh em coder!

966 2 0
13

Mang câu lệnh của Ubuntu lên Windows 10 bằng WSL

1.7K 2 0
13

Cách cài đặt zsh và zsh-autosuggestions trên Ubuntu

10.9K 13 17
37

Các lập trình viên trên toàn thế giới đang thiết lập alias như thế nào?

429 2 0
3

Cài Oh My Zsh, Powerlevel10k, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

8.9K 52 14
47

Terminal bớt tẻ nhạt và dễ sử dụng với Terminator và Zsh trên Ubuntu

14.9K 12 3
18