+15

Cài đặt Oh-my-zsh và cấu hình zsh-autosuggestions

Giới thiệu Zsh và Oh-my-zsh

Zsh is a shell designed for interactive use, although it is also a powerful scripting language. Many of the useful features of bash, ksh, and tcsh were incorporated into zsh; many original features were added.

Oh-my-zsh hiểu đơn giản là một framework giúp bạn quản lý các thiết lập của zsh một cách dễ dàng. oh-my-zsh hiện đang cung cấp hơn 200 plugins và hơn 140 themes được phát triển từ cộng đồng.

Oh-my-zsh đã quá nổi tiếng để mình phải giới thiệu ra ở đây. Từ khi sử dụng Oh-my-zsh mình chẳng cần phải ghi nhớ các cú pháp command line, cũng chẳng cần phải gõ git branch để xem nhánh làm việc hiện tại của mình hay xem code của mình đã được commit hay chưa. Thời gian và số lượng command phải gõ trên terminal giảm đi đáng kể.

Vì vậy, sau khi cài đặt Ubuntu việc đầu tiên mình làm luôn là cài đặt Oh-my-zsh và plugin zsh-autosuggestions, thay thế cho terminal mặc định của ubuntu.

zsh.gif

Cài đặt

Cài đặt zsh

sudo apt-get update
sudo apt-get install zsh
sudo apt-get install git-core

Cài đặt Oh-my-zsh

sudo curl -L http://install.ohmyz.sh | sh

Thiết lập để sử dụng zsh làm terminal mặc định trên Ubuntu: Click chuột phải lên cửa sổ terminal, chọn Profiles -->> Profile Preferences

Điền zsh vào mục Custom command và tích vào các mục như hình.

Screenshot from 2016-12-20 09:17:57.png

Cài đặt plugin zsh-autosuggestions

git clone git://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions ~/.oh-my-zsh/custom/plugins/zsh-autosuggestions

Thêm plugin vào danh sách plugin của oh-my-zsh

plugins=(zsh-autosuggestions)

Cấu hình plugin zsh-autosuggestions

  • Sửa màu của suggestion text trong file config.zsh
# ~/.oh-my-zsh/custom/plugins/zsh-autosuggestions/src/config.zsh
ZSH_AUTOSUGGEST_HIGHLIGHT_STYLE='fg=22'

'fg=22' là mã màu, tham khảo thêm nhiều mã màu hơn tại đây

  • Nếu tính năng autosuggestions vẫn chưa hoạt động bạn có thể tham khảo thêm cấu hình trong file .zshrc của mình tại đây (Nhớ đổi đường dẫn đến thư mục home cho đúng với máy của bạn)

  • Xem nhiều thông tin hơn tại repo github của zsh và zsh-autosuggestions

zsh-users/zsh - zsh-users/zsh-autosuggestions


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí