+2

Tăng tốc Bundler bằng command đơn giản

Lý do

Bạn có cảm thấy rằng bạn đang tốn quá nhiều thời gian cho việc chạy bundle install?

Giải pháp

Bạn không cần phải "Đấu kiếm" nữa. Bundler từ version 1.4.0 đã support việc install các bundle một cách song song. Chỉ cần truyền --jobs SIZE vào bundle config. Có một điểm chú ý là bạn chỉ nên truyền setting SIZE nhỏ hơn 1 so với số lượng CPU core thực trên máy của bạn.

Nhưng giảm được bao nhiêu?

Sử dụng benchmark, chúng ta có thể biết được chúng ta tiết kiệm được bao nhiều thời gian.

Trước:

$ rvm gemset use j1 --create
Using ruby-2.0.0-p247 with gemset j1
$ time bundle install
# ... snip ...
bundle install  5.75s user 1.76s system 24% cpu 30.679 total

Sau:

$ rvm gemset use j8 --create
Using ruby-2.0.0-p247 with gemset j8
$ bundle config --global --jobs 8
$ time bundle install
# ... snip ...
bundle install  7.48s user 2.59s system 86% cpu 11.681 total

Vậy là chúng ta tiết kiệm được 19s, tốc độ được cải thiện ~61,90% so với việc bundle install thông thường.

Tuyệt vời, vậy làm cách nào để sử dụng

Bạn có thể config globally cho Bundler, lần sau không cần config nữa

bundle config --global jobs 7

Nếu bạn không chắc chắn là máy bạn có bao nhiều CPU core thì bạn có thể sử dụng cách sau để config một cách nhanh nhất:

number_of_cores=`lscpu | awk -F: '$1=="CPU(s)"{print $2;exit;}' | xargs`
bundle config --global jobs `expr $number_of_cores - 1`

Hoặc nếu cần bạn có thể

sudo vim ~/.bundle/config

để chỉnh sửa giá trị bằng tay. Và bây giờ bạn có ít thời gian "Đấu kiếm" hơn rồi 😉 Bài viết mình tham khảo từ thoughtbot + chỉnh sửa lại cho phù hợp với Ubuntu.

Ghé thăm blog cá nhân của mình nhé! namtx.github.io Happy coding 😉


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.