Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Kiểm thử ứng dụng tích hợp Facebook login

1.0K 2 0
3

Làm thế nào để việc testing đạt kết quả tốt nhất trong khoảng thời gian hạn chế?

289 0 0
0

Test Effort Estimation

974 1 0
1

Sự khác nhau giữa Test Case và Test Scenario

11.2K 1 1
5

Tìm hiểu MongoDB

509 0 1
1

Scrum testing cho người mới bắt đầu

978 1 0
0

Sử dụng Decision table - Bảng quyết định trong kiểm thử phần mềm

9.4K 3 0
0

Chương 2: Locators

513 0 0
0

Phương pháp tổ chức team test (Phần 2)

192 1 0
0

Tìm hiểu cơ bản hệ thống quản lý phiên bản phần mềm Git

634 0 0
0

Responsive design testing

1.0K 0 0
1

Kỹ năng báo cáo và liên lạc

3.5K 7 0
6

Các kinh nghiệm đơn giản để viết testcase hiệu quả.

5.9K 4 0
6

Testing with JUnit in Java

19.9K 3 1
3

Chương 1: Bắt đầu với Selenium IDE (tiếp)

487 0 0
1

So sánh Native App, Web App, Hybrid App và Website

4.0K 3 0
6

Test automation trends of 2016

280 0 0
1

[Bài dịch] Test data là gì? Hướng dẫn thiết kế test data

3.8K 2 0
1

Sự khác nhau giữa System testing và Acceptance Testing

12.0K 3 0
1

Khi nào một bug không phải là bug?

2.6K 0 1
0