+5

Impact analysis - Phân tích tác động trong kiểm thử phần mềm

Với sự kết hợp của các tính năng mới vào ứng dụng hoặc sản phẩm, trở thành bắt buộc để kiểm tra ảnh hưởng của các tính năng mới hoặc thay đổi về hiệu suất của hệ thống. Do đó, phân tích tác động được thực hiện.

what_is_impact_analysis.jpg

Phân tích tác động là gì

Phân tích tác động là việc phân tích các tác động của những thay đổi trong sản phẩm hoặc ứng dụng được triển khai. Nó cung cấp cho các thông tin về các lĩnh vực của hệ thống có thể bị ảnh hưởng do sự thay đổi trong phần cụ thể hoặc tính năng của ứng dụng.

Các tác động được phân tích về yêu cầu, thiết kế và kiến trúc, tác động vào kiểm thử và ảnh hưởng đến tiến độ.

Tại sao phân tích tác động là done

 • Nó được thực hiện để hiểu được những kết quả có thể thực hiện sự thay đổi. Thêm quá nhiều chức năng vào một sản phẩm có thể làm giảm hiệu suất tổng thể của sản phẩm.
 • Để xác định tất cả các tập tin, tài liệu và các mô hình mà có thể phải được sửa đổi nếu team quyết định để thực hiện các thay đổi trong sản phẩm.
 • Để ước lượng effort cần thiết đằng sau việc thực hiện các thay đổi.
 • Để xác định các nhiệm vụ cần thiết để thực hiện các thay đổi.
 • Nó sẽ liệt kê các phụ thuộc vào một yếu tố cụ thể.

Những thông tin bạn nên đặt trong một tài liệu phân tích tác động

Tài liệu phân tích tác động có thể được sử dụng như là một danh sách kiểm tra. Nó được sử dụng để đánh giá yêu cầu thay đổi trước khi làm việc với chúng. Các tài liệu phân tích tác động nên cung cấp cho các chi tiết như:

 • Mô tả tóm tắt vấn đề.
 • Giải thích hoặc hiển thị ví dụ về cách khiếm khuyết gây ra thất bại hoặc không hiệu quả.
 • Bao gồm ước tính phức tạp.
 • Bao gồm dự toán chi phí và thời gian để sửa chữa.
 • Chức năng để được kiểm tra.
 • Liệt kê các trường hợp kiểm thử mới được tạo ra cho sự thay đổi.
 • Tham khảo tài liệu- Đề cập đến các tài liệu tham khảo, đặc tả kỹ thuật,...

Ví dụ:

Phân tích ảnh hưởng tài liệu.

 1. Thay đổi ID Yêu cầu:
 2. Thể loại:
 3. Miêu tả:
 4. Ngày chuẩn bị:
 5. Uớc tính ưu tiên:
 • Lợi ích liên quan
 • Ảnh hưởng liên quan
 • Chi phí liên quan
 • Nguy cơ liên quan
 1. Ước tính tổng effort: .....bao nhiêu giờ
 2. Ước tính mất bao nhiêu effort:........bao nhiêu giờ
 3. Dự kiến tiến độ tác động: ...... ngày
 4. Chất lượng bị tác động;
 5. Yêu cầu khác bị ảnh hưởng:
 6. Các nhiệm vụ khác bị ảnh hưởng:
 7. Vấn đề kết hợp:

Làm thế nào để trình bày tác động phân tích mức độ ảnh hưởng

Phân tích tác động có thể được đánh dấu theo mã màu để đại diện quan trọng của các sự thay đổi hay tác động của những thay đổi trong hệ thống. Các mã màu như hình dưới đây.

 • Màu đỏ- mạnh

 • Màu vàng- trung bình

 • Màu xanh- yếu

032316_0538_Impactanaly1.png

Bảng trên giải thích tác động của những thay đổi được thực hiện

 • Các tính năng được đánh dấu bằng màu đỏ chỉ ra các tính năng chính được thay đổi, màu vàng là những tính năng mà ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi và màu xanh lá cây là yếu nhất.

 • Các tính năng được đề cập theo chiều dọc giống như những tính năng được thay đổi trong khi chiều ngang những tính năng được đề cập mà thực hiện những thay đổi có thể ảnh hưởng. Ví dụ, trong ví dụ trên sự thay đổi trong tính năng 1 ảnh hưởng đến feature3

 • Đối với một dự án lớn, nơi các tính năng và chức năng nhiều hơn thì trên bảng có thể không được sử dụng bất kỳ. Trong trường hợp như vậy, cách tiếp cận khác được thông qua, trong đó phát triển thẳng đánh dấu mức độ ảnh hưởng do sự thay đổi trong các tính năng chính. Như hình dưới đây, nơi tác động của tính năng chính được đánh dấu cho tương ứng các tính năng con.

032316_0538_Impactanaly2.png

Câu hỏi mẫu phải được giải quyết để thực hiện phân tích tác động

 • Các tác dụng phụ bất lợi hoặc rủi ro của việc đề nghị thay đổi là gì?
 • Có bất kỳ công cụ được mua lại để thực hiện và kiểm tra sự thay đổi?
 • Nếu sự thay đổi được chấp nhận bao nhiêu effort đã đầu tư sẽ bị mất?
 • Có đề nghị thay đổi ảnh hưởng xấu đến các yêu cầu hiệu suất?
 • Để xác minh sự thay đổi đề nghị không sử dụng khác đầu vào được yêu cầu?
 • Có sự thay đổi làm tăng chi phí sản phẩm?
 • Liệu các thay đổi được đề xuất là một cái gì đó các cán bộ hiện nay có kiến thức và kỹ năng?
 • Có những thay đổi được đề nghị đặt bất kỳ nhu cầu không thể chấp nhận bất cứ nguồn tài nguyên máy tính?

Thực hành tốt nhất để phân tích sự thay đổi tác động

 • Trước khi bắt đầu với phân tích tác động, đảm bảo yêu cầu kiểm tra không chứa thông tin về những phần của dự án mà bị ảnh hưởng bởi những thay đổi.
 • Tiếp tục thông tin liên lạc giữa dev và tester, không bỏ lỡ bất kỳ thay đổi cần thiết để thực hiện trong sản phẩm cuối cùng.
 • Xác định nếu bất kỳ thay đổi giao diện người dùng, xóa hoặc bổ sung được yêu cầu.
 • Ước lượng số chấp nhận, hệ thống hoặc kiểm thử tích hợp các trường hợp đó sẽ được yêu cầu.
 • Xác định các tác động của sự thay đổi đề nghị một kế hoạch dự án, kế hoạch quản lý cấu hình, kế hoạch đảm bảo chất lượng.

Kết luận

 • Phân tích tác động sẽ đảm bảo một phần của ứng dụng phải được thay đổi.
 • Các tác động trên hệ thống được phân tích về yêu cầu, thiết kế và kiến trúc, tác động kiểm thử, ...
 • Nó giúp phân tích mức độ kiểm thử hồi quy là cần thiết cho quản lý cấu hình, kế hoạch đảm bảo chất lượng.

Nguồn dịch

http://www.guru99.com/impact-analysis-software-testing.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.