Trang Vũ

@TrangVuVNU

Software Test Estimation - Bắt buộc tester cần biết

1388 4 0
1

What Test Engineers do at Google

74 0 0
0

Cucumber (P4) - Cucumber Options & Report

193 0 0
1

Cucumber (P3) - Parameters và Scenario Outline

285 0 0
1

Cucumber (P2) - Tạo project bằng Eclipse và quản lý thư viện với Maven

476 0 0
0

Slack và Trello - cặp đôi hoàn hảo

1679 9 0
9

Tool in Software Testing - P2 (ISTQB)

170 0 0
0

Tool in Software Testing - P1 (ISTQB)

963 0 0
3

Cucumber (P1) - Giới thiệu tổng quan

667 2 0
2

Testing framework: TestNG - JUnit

Web testing at Client and Server side

351 7 0
0

Quản lý dữ liệu test online với TestLodge

146 2 0
0

15 môi trường kiểm thử được dùng nhiều nhất tại Nhật Bản, Mỹ, Việt Nam từ 8/2014 - 8/2016

211 1 0
0