Trang Vũ

@TrangVuVNU

Software Test Estimation - Bắt buộc tester cần biết

1782 5 0
0

What Test Engineers do at Google

84 0 0
0

Cucumber (P4) - Cucumber Options & Report

262 0 0
1

Cucumber (P3) - Parameters và Scenario Outline

410 0 0
1

Cucumber (P2) - Tạo project bằng Eclipse và quản lý thư viện với Maven

622 0 0
0

Slack và Trello - cặp đôi hoàn hảo

2239 10 0
9

Tool in Software Testing - P2 (ISTQB)

205 0 0
0

Tool in Software Testing - P1 (ISTQB)

1292 0 0
3

Cucumber (P1) - Giới thiệu tổng quan

980 2 0
1

Testing framework: TestNG - JUnit

1006 2 3
1

Web testing at Client and Server side

422 7 0
0

Quản lý dữ liệu test online với TestLodge

158 2 0
0

15 môi trường kiểm thử được dùng nhiều nhất tại Nhật Bản, Mỹ, Việt Nam từ 8/2014 - 8/2016

233 1 0
0