Bùi Thị Ngọc

@ngocnep

Design Patterns - Decorator Pattern

Design Patterns - Prototype Pattern

75 1 0
1

Design Pattern: Singleton pattern

110 1 0
0

Những câu lệnh SQL

199 1 0
1

Những câu lệnh cơ bản về SQL ( Phần 2)

80 0 0
0

Những điều cơ bản về SQL và cách làm việc với SQL.(Phần 1)

196 6 0
0

10 Nguyên tắc lắng nghe và cư xử trong công việc.

430 0 0
0

Những vấn đề cơ bản về giao tiếp trong công việc.

183 0 0
0

Tìm hiểu về API testing - Getting started with Collections (p5)

79 1 0
0

Tìm hiểu về API testing - Understanding and working with responses (p4)

140 2 0
1

Tìm hiểu về API testing - Sending requests and Viewing Responses (p3)

537 1 0
1

Tìm hiểu về API testing - Làm quen với môi trường Postman.(p2 )

477 4 0
0

Những điều cơ bản về API testing.

518 4 0
1

Những điều cơ bản về Junit ( thực hành viết 1 ví dụ )(p4)

146 2 0
1

Những điều cơ bản về Junit (p3)

196 3 0
1

Những điều cơ bản về JUnit (P_2)

375 3 0
1

Những điều cơ bản về JUnit

3513 3 0
1