Bùi Thị Ngọc

@ngocnep

Design Patterns - Composite Pattern

26 0 0
0

Design Patterns - Proxy Pattern

99 2 0
0

Design Patterns - Iterator Pattern

82 0 0
2

Design Patterns - Decorator Pattern

54 1 2
1

Design Patterns - Prototype Pattern

178 1 0
1

Design Pattern: Singleton pattern

189 2 0
0

Những câu lệnh SQL

246 1 0
1

Những câu lệnh cơ bản về SQL ( Phần 2)

90 0 0
0

Những điều cơ bản về SQL và cách làm việc với SQL.(Phần 1)

255 6 0
0

10 Nguyên tắc lắng nghe và cư xử trong công việc.

606 0 0
0

Những vấn đề cơ bản về giao tiếp trong công việc.

264 0 0
0

Tìm hiểu về API testing - Getting started with Collections (p5)

81 1 0
0

Tìm hiểu về API testing - Understanding and working with responses (p4)

152 2 0
1

Tìm hiểu về API testing - Sending requests and Viewing Responses (p3)

608 1 0
1

Tìm hiểu về API testing - Làm quen với môi trường Postman.(p2 )

506 4 0
0

Những điều cơ bản về API testing.

540 4 0
1

Những điều cơ bản về Junit ( thực hành viết 1 ví dụ )(p4)

158 2 0
1

Những điều cơ bản về Junit (p3)

262 3 0
1

Những điều cơ bản về JUnit (P_2)

443 3 0
1

Những điều cơ bản về JUnit

4007 3 0
1