Software development

Software development

Sort by: Newest posts

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 1

491 0 0
0

Test Driven Development & Behavior Driven Development For Big Data in Scala

258 0 0
0

10 dự đoán về phát triển phần mềm năm 2018

287 0 0
1

Vì sao Kiểm thử viên và Lập trình viên không phải kẻ thù của nhau

138 0 1
0

Agile Methodologies - Scrum

322 1 0
1

Importance of Agile testing

94 0 1
0

Agile Methodologies - Extreme Programming (XP)

139 0 0
1

Cải thiện khả năng đọc code sẽ cải thiện khả năng viết code

765 0 0
4

Software Development Process Model - Part 2

229 0 0
1

Coding nhàm chán, trừ khi...

841 2 0
8

Software Development Process Model - Part 1

250 0 0
0

Công nghệ phần mềm hướng Agent

807 2 0
0

Hai hướng tiếp cận để học lập trình: Top-Down và Bottom-Up

3.6K 9 4
21

Refactoring - How to do with Large Class?

376 4 1
4

Refactoring - Mở đầu

1.6K 7 0
4

Software development