Android

Android

Sort by: Newest posts

Service trong android và ứng dụng

1.2K 2 0
0

Android RecyclerView – Simple List

419 0 0
0

Android Overview Screen

346 3 0
0

Android Support Design Library

1.4K 1 1
0

Sử Dụng FFMPEG với những câu lệnh đơn giản

18.3K 5 2
2

Tìm hiểu về Bluetooth API trên Android : Tạo một ứng dụng Bluetooth Scanner.

6.6K 0 1
4

Tối ưu hoá game trong unity

4.8K 2 1
0

Android 6.0 Marshmallow : The New Runtime Permission

522 2 0
0

Nâng cao hiệu suất Layout Android

1.8K 4 0
1

Application's Life Cycle

416 3 0
0

Multitouch, Drag and Drop in Android

1.0K 1 0
0

Giới thiệu thư viện Android Support Design

5.6K 4 1
3

Tạo 1 ứng dụng với Android Wear!

297 0 0
1

Xử lý Đa ngôn ngữ với các country khác nhau

304 1 2
2

Tìm hiểu về BroadcastReceiver

6.1K 3 0
2

Understanding LayoutInflater Android

3.7K 5 1
4

Sử dụng NDK trên Android Studio 1.3 or hight

1.0K 2 0
-1

Help learning java code by Example

216 1 2
0

Tìm Hiểu kiến trúc android

1.3K 3 0
0

thư viện sử dụng annotation để less code trong andoid

1.3K 3 0
1