Hoa Le Quang

@HoaLQ

Tích Hợp Emojis Keyboard Trong Ứng Dụng Android

36 0 0
1

Deep Link Trong Android

137 1 0
1

Hướng Dẫn Chạy Quảng Cáo AdstirVideoReward Của Adstir Viết Bằng Kotlin

75 0 0
1

Một Tính Năng Tuyệt Vời Của Kotlin: Parcelize

114 0 0
1

Android “launchMode”

122 0 0
1

Giải Pháp MultiDex Cho Giới Hạn 64k Trong Dalvik

239 1 0
2

Tổn Thất Bộ Nhớ và Lỗi Tràn Bộ Nhớ Trong Android ( MEMORY LEAKS – OUTOF MEMORYE RROR IN ANDROID)

Tạo Một Ứng Dụng Android Viết Bằng Kotlin

315 0 0
1

Tìm hiểu về App Shortcuts trong Android N

97 1 0
2

Tạo Một Ứng Dụng Android Theo Mô Hình Flux Architecture

200 2 0
0

Tạo Một Ứng Dụng Android Theo Mô Hình MVVM

837 2 0
1

Làm Việc Với Google Map Trên Android

667 1 0
1

Tạo Một LiBrary Calendar Cho Android và Sample Sử Dụng Library Calendar

186 0 0
1

Android Làm Việc Với SVG / vector drawables

289 1 0
2

Push notification trong Android với Firebase

659 0 0
1

Multiple row layouts Trong RecyclerView

367 1 0
0

Làm Thế Nào Tạo Text Stickers Đẹp Trên Android

295 0 0
0

Tối ưu hiệu suất của Vector Drawables Trong Android

Dependency Injection Với Dagger 2

1227 2 0
0

Push Notification Và Analytic Với Growthbeat

81 2 0
0