Hoa Le Quang

@HoaLQ

Report

Tìm Hiểu về WorkManager Trong Android Jetpack

56 0 0
1

Deeplink Và Navigation Trong Android ArChitecture Component Phần 2

53 0 0
0

Tìm Hiểu Về Navigation Architecture Component

91 0 0
1

Custom View Trong Android Với Kotlin

152 0 0
1

Tìm Hiểu Về Notification Channels Trong Android O

95 1 0
1

Tích Hợp Emojis Keyboard Trong Ứng Dụng Android

103 1 0
1

Deep Link Trong Android

389 1 0
1

Hướng Dẫn Chạy Quảng Cáo AdstirVideoReward Của Adstir Viết Bằng Kotlin

103 0 0
1

Một Tính Năng Tuyệt Vời Của Kotlin: Parcelize

151 0 0
1

Android “launchMode”

184 0 0
2

Giải Pháp MultiDex Cho Giới Hạn 64k Trong Dalvik

505 1 0
2

Tổn Thất Bộ Nhớ và Lỗi Tràn Bộ Nhớ Trong Android ( MEMORY LEAKS – OUTOF MEMORYE RROR IN ANDROID)

233 4 1
3

Tạo Một Ứng Dụng Android Viết Bằng Kotlin

489 0 0
1

Tìm hiểu về App Shortcuts trong Android N

121 1 0
2

Tạo Một Ứng Dụng Android Theo Mô Hình Flux Architecture

214 2 0
0

Tạo Một Ứng Dụng Android Theo Mô Hình MVVM

1.5K 3 0
2

Làm Việc Với Google Map Trên Android

937 1 0
1

Tạo Một LiBrary Calendar Cho Android và Sample Sử Dụng Library Calendar

223 0 0
1

Android Làm Việc Với SVG / vector drawables

422 2 0
3

Push notification trong Android với Firebase

945 0 0
1