Hoa Le Quang

@HoaLQ

Report

Một Số Cách Để Có Trải Nghiệm Tốt Hơn Khi Làm Việc Với BottomNavigationView Trên Android

73 1 0
3

Tìm Hiểu Về BottomAppBar Trong Material Components Của Android Phần III: Menu and Navigation Drawer

51 0 0
1

Tìm Hiểu Về BottomAppBar Trong Material Components Của Android Phần II: Behavior Cho Android

55 1 0
2

Tìm Hiểu Về BottomAppBar Trong Material Components Của Android

91 0 0
0

Tìm Hiểu về WorkManager Trong Android Jetpack

148 0 0
1

Deeplink Và Navigation Trong Android ArChitecture Component Phần 2

130 0 0
0

Tìm Hiểu Về Navigation Architecture Component

165 0 0
1

Custom View Trong Android Với Kotlin

238 0 0
1

Tìm Hiểu Về Notification Channels Trong Android O

208 1 0
1

Tích Hợp Emojis Keyboard Trong Ứng Dụng Android

130 1 0
1

Deep Link Trong Android

617 1 0
1

Hướng Dẫn Chạy Quảng Cáo AdstirVideoReward Của Adstir Viết Bằng Kotlin

117 0 0
1

Một Tính Năng Tuyệt Vời Của Kotlin: Parcelize

189 0 0
1

Android “launchMode”

260 1 0
2

Giải Pháp MultiDex Cho Giới Hạn 64k Trong Dalvik

702 1 0
2

Tổn Thất Bộ Nhớ và Lỗi Tràn Bộ Nhớ Trong Android ( MEMORY LEAKS – OUTOF MEMORYE RROR IN ANDROID)

276 4 1
3

Tạo Một Ứng Dụng Android Viết Bằng Kotlin

653 0 0
1

Tìm hiểu về App Shortcuts trong Android N

147 1 0
2

Tạo Một Ứng Dụng Android Theo Mô Hình Flux Architecture

226 2 0
0

Tạo Một Ứng Dụng Android Theo Mô Hình MVVM

2.1K 3 0
4