Hoa Le Quang

@HoaLQ

Report

Tìm Hiểu Về BottomAppBar Trong Material Components Của Android Phần II: Behavior Cho Android

38 1 0
2

Tìm Hiểu Về BottomAppBar Trong Material Components Của Android

53 0 0
0

Tìm Hiểu về WorkManager Trong Android Jetpack

91 0 0
1

Deeplink Và Navigation Trong Android ArChitecture Component Phần 2

111 0 0
0

Tìm Hiểu Về Navigation Architecture Component

132 0 0
1

Custom View Trong Android Với Kotlin

196 0 0
1

Tìm Hiểu Về Notification Channels Trong Android O

141 1 0
1

Tích Hợp Emojis Keyboard Trong Ứng Dụng Android

118 1 0
1

Deep Link Trong Android

483 1 0
1

Hướng Dẫn Chạy Quảng Cáo AdstirVideoReward Của Adstir Viết Bằng Kotlin

110 0 0
1

Một Tính Năng Tuyệt Vời Của Kotlin: Parcelize

166 0 0
1

Android “launchMode”

214 0 0
2

Giải Pháp MultiDex Cho Giới Hạn 64k Trong Dalvik

618 1 0
2

Tổn Thất Bộ Nhớ và Lỗi Tràn Bộ Nhớ Trong Android ( MEMORY LEAKS – OUTOF MEMORYE RROR IN ANDROID)

249 4 1
3

Tạo Một Ứng Dụng Android Viết Bằng Kotlin

567 0 0
1

Tìm hiểu về App Shortcuts trong Android N

136 1 0
2

Tạo Một Ứng Dụng Android Theo Mô Hình Flux Architecture

218 2 0
0

Tạo Một Ứng Dụng Android Theo Mô Hình MVVM

1.8K 3 0
3

Làm Việc Với Google Map Trên Android

1K 1 0
1

Tạo Một LiBrary Calendar Cho Android và Sample Sử Dụng Library Calendar

243 0 0
1