Hoa Le Quang

@HoaLQ

Tìm Hiểu Về Navigation Architecture Component

58 0 0
1

Custom View Trong Android Với Kotlin

97 0 0
1

Tìm Hiểu Về Notification Channels Trong Android O

51 1 0
1

Tích Hợp Emojis Keyboard Trong Ứng Dụng Android

77 1 0
1

Deep Link Trong Android

279 1 0
1

Hướng Dẫn Chạy Quảng Cáo AdstirVideoReward Của Adstir Viết Bằng Kotlin

97 0 0
1

Một Tính Năng Tuyệt Vời Của Kotlin: Parcelize

140 0 0
1

Android “launchMode”

150 0 0
2

Giải Pháp MultiDex Cho Giới Hạn 64k Trong Dalvik

383 1 0
2

Tổn Thất Bộ Nhớ và Lỗi Tràn Bộ Nhớ Trong Android ( MEMORY LEAKS – OUTOF MEMORYE RROR IN ANDROID)

213 4 1
3

Tạo Một Ứng Dụng Android Viết Bằng Kotlin

415 0 0
1

Tìm hiểu về App Shortcuts trong Android N

112 1 0
2

Tạo Một Ứng Dụng Android Theo Mô Hình Flux Architecture

213 2 0
0

Tạo Một Ứng Dụng Android Theo Mô Hình MVVM

1212 3 0
1

Làm Việc Với Google Map Trên Android

835 1 0
1

Tạo Một LiBrary Calendar Cho Android và Sample Sử Dụng Library Calendar

207 0 0
1

Android Làm Việc Với SVG / vector drawables

361 2 0
3

Push notification trong Android với Firebase

844 0 0
1

Multiple row layouts Trong RecyclerView

449 1 0
0

Làm Thế Nào Tạo Text Stickers Đẹp Trên Android

302 0 0
0