Objective-C

Blocks và quản lý bộ nhớ (Stack vs. Heap)

122 0 0
0

Sử dụng quảng cáo iAd Network của Apple trong ứng dụng iOS

37 1 0
2

Tìm hiểu về công nghệ App Thinning

97 1 0
1

Xây dựng tiện ích mở rộng sticker cho ứng dụng iMessage

104 3 0
2

Sử dụng Touch ID để đăng nhập ứng dụng

168 2 0
4

Thay đổi App Icon cho ứng dụng iOS trong một nốt nhạc

145 2 4
2

Lưu trữ dữ liệu với iCloud

67 0 0
1

Hướng dẫn code C++ cho lập trình viên iOS (phần 2)

156 0 0
2

Setup Rich Push Notifications Service

195 2 0
2

Hướng dẫn code C++ cho lập trình viên iOS (phần 1)

156 0 0
0

ARC và MRC

167 0 2
2

Sử dụng AsyncDisplayKit để phát triển ứng dụng iOS

231 0 0
4

IGListKit - Tạo UICollectionView nhanh và linh hoạt hơn

267 2 1
1

Quản lý các môi trường khác nhau trong dự án

343 2 0
4

[iOS] - iOS Dev cần biết những gì để thực hiện công việc hàng ngày?

966 3 0
6

Cách tối ưu để định nghĩa 1 string constant trong Objective-C

89 1 0
1

Programming languages' milestones: An overview from 1960 - present (the last part)

58 0 0
0

Giới thiệu Framework Healthkit trong iOS

71 0 0
0

Tìm hiểu về CocoaPods và Carthage

487 0 1
1

Biến và thuộc tính trong Objective-C

1.5K 2 0
1