+11

Android Studio Tips

Bài viết này sẽ nêu ra những tips, trick, shortcust và resources cho Androd Studio giúp cho mọi người làm việc hiệu quả với Androdi studio.

1. Material color cho android logcat

Để thay đổi màu sắc cho Logcat thực hiện như sau: File -> Settings -> Editor -> Colors & fonts -> Androdi Logcat

1-90Z9yk4rWds8CupDwCo8Rw.png

Material color

  • Assets #BA68C8
  • Debug #2196F3
  • Error #F44336
  • Info #4CAF50
  • Verbose #BBBBBB
  • Warning #FF9800

2. Tạo Logcat Filter

Để tạo Logcat Filter ta làm như sau: Android monitor -> Edit filter config 1 cửa sổ window sẽ xuất hiện: 1-fvHHZ6GNu5nuNQooAi99qQ.gif

3. Áp dụng 1 code style cho Android Studio

Đi đến File -> Settings -> Editor -> Code style -> Javatrong dropdown scheme có thể chọn 1 code style hoặc import 1 code style mới:

4. Làm việc hiệu quả với nhiều màn hình

1-Lxh69qm-4ZZ4KAVAclItbA.png

Chia nhỏ màn hình có 2 loại: Chia theo chiều ngang Horizontally và chia theo chiều dọc Vertically

1-mDHTCaiZYCrMQa1Bry8bIQ.png

5. Làm việc với Free mode

Đi đến View -> Enter distraction free mode Screenshot (6).png

Sau khi kích hoạt Free mode Screenshot (7).png

6. Sử dụng Live Template

Sử dụng shortcuts: Ctrl + j

1-i9J_lzW8UpYboUojHoP-gA.gif


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.