Android App

Android App

Sort by: Newest posts

Định danh một thiết bị Android - Các định danh có sẵn

461 1 0
1

Gridview tản mạn

376 0 0
1

Bắt đầu với Kotlin trên Android Studio

899 0 0
0

5 Lỗi phổ biến của lập trình viên Android

301 1 1
1

DexGuard

366 0 0
0

Cùng tìm hiểu về Kotlin (Phần 2)

1.2K 2 0
2

Migrate Gradle Plugin từ Groovy sang Kotlin

90 1 0
1

Ứng dụng beacon trong việc xác định vị trí(Phần 1)

6.4K 5 5
4

Kotlin for Android: Introduce about Reified Types

309 1 0
1

Android O: Fonts

447 1 2
0

[Android O] Phần 1: Những tính năng mới

730 1 0
2

Did you write Android app in RxJava way? If not, give it a shot!

594 1 0
3

Hướng dẫn sử dụng thư viện Glide Image

983 0 0
1

Understanding Data-Binding's generated code and How does Android Data-Binding compiler work

2.4K 2 1
6

Làm việc với SVG / vector drawables trong Android

3.4K 3 0
0

Kotlin for Android : Kotlin Android Extensions, way to forget findViewById

218 0 0
0

Custom StepView in android

893 6 0
1

Tạo API key cho app Android Youtube Player

488 0 0
4

Window Manager trong Android

1.7K 5 2
4

Hướng dẫn xác thực bằng vân tay trong Android

1.2K 1 1
2