Android App

Android App

Sort by: Newest posts

Định danh một thiết bị Android - Các định danh có sẵn

667 1 0
1

Gridview tản mạn

568 0 0
1

Bắt đầu với Kotlin trên Android Studio

1.0K 0 0
0

5 Lỗi phổ biến của lập trình viên Android

350 2 1
2

DexGuard

487 0 0
0

Cùng tìm hiểu về Kotlin (Phần 2)

1.5K 2 0
2

Migrate Gradle Plugin từ Groovy sang Kotlin

136 1 0
1

Ứng dụng beacon trong việc xác định vị trí(Phần 1)

8.3K 5 5
5

Kotlin for Android: Introduce about Reified Types

456 1 0
1

Android O: Fonts

644 1 2
0

[Android O] Phần 1: Những tính năng mới

799 1 0
2

Did you write Android app in RxJava way? If not, give it a shot!

633 1 0
3

Hướng dẫn sử dụng thư viện Glide Image

1.2K 0 0
1

Understanding Data-Binding's generated code and How does Android Data-Binding compiler work

3.1K 2 1
7

Làm việc với SVG / vector drawables trong Android

4.7K 3 0
0

Kotlin for Android : Kotlin Android Extensions, way to forget findViewById

250 0 0
0

Custom StepView in android

1.2K 6 0
1

Tạo API key cho app Android Youtube Player

643 0 0
4

Window Manager trong Android

2.3K 5 2
4

Hướng dẫn xác thực bằng vân tay trong Android

1.9K 2 1
1