android kotlin

android kotlin

Sort by: Newest posts
Avatar

Kotlin Coroutines trong Android

115 3 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

[Android] Kotlin có gì hay so với Java ?

415 2 6
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Khởi tạo ViewModel sao cho hợp thời đại

1.4K 9 8
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Học Android trong 1000 từ - Bước 1: Kotlin cơ bản

343 2 1
 • Avatar
7
Avatar

Cùng khám phá bộ thư viện chuẩn Kotlin 1.5

160 1 0
4
Avatar

Pass data between destinations

106 0 0
0
Avatar

Expandable RecyclerView trong Android(Kotlin)

648 1 0
2
Avatar

Tản mạn về Jetpack Compose

177 1 0
4
Avatar

Tản mạn về Jetpack Compose

399 1 0
6
Avatar

[Android]Làm việc chuyên nghiệp hơn với String.xml

545 4 1
 • Avatar
13
Avatar

Lắng nghe trạng thái kết nối Internet trong Android dùng LiveData

299 4 1
 • Avatar
4
Avatar

Alert Dialog - Những điều có thể bạn chưa biết !

360 1 0
2
Avatar

Tìm hiểu về splash in Android 12 Beta

216 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu những Animation cơ bản trong Android

106 1 0
2
Avatar

Kotlin Collection Functions

185 5 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Android Kotlin Coroutine Scopes

385 0 0
0
Avatar

Triển khai API Splashscreen của Android 12

115 0 0
0
Avatar

What are Kotlin innovations in version 1.5.0 and 1.5.20?

221 3 10
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Kotlin CustomView cơ bản qua demo app !

192 0 0
1
Avatar

Voice to Text Speech Recognition

289 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.