android kotlin

android kotlin

Sort by: Newest posts

Khi nào sử dụng Shared Preferences hoặc SQLite trong Android ?

83 0 1
1

Generics in Kotlin

66 0 0
0

Cùng tìm hiểu Kotlin Coroutine [Channels]

42 0 0
0

Thực hiện design pattern trong Android/Kotlin

195 2 0
4

Khám phá Firebase In-App messaging

96 0 0
0

Kotlin - Inline function

26 0 0
0

Push Notifications with Kotlin

156 1 0
0

Sử dụng MergeAdapter trong Android

130 0 1
0

Change Android Application Brightness like a boss.

34 1 0
2

Hiệu năng của ConstraintLayout

115 0 1
1

Android Fragment Lifecycle: onViewCreated(…) không phải lúc nào cũng được gọi. Không dùng XML có ưu, nhược điểm gì?

149 0 0
3

Dependency Injection với Koin trong Android

230 0 0
2

Cơ bản về Coroutines (tiếp)

45 0 0
0

Cơ bản về Coroutines

97 1 0
0

Builder Pattern so với kotlin DSL

57 0 0
0

Tạo một Kotlin Multiplatform project đơn giản dựa trên moko-template

45 0 0
0

Cơ bản về Firebase trong Android

683 1 0
2

Kotlin - Typealias

100 0 0
0

Kotlin Delegate trong Android (Phần 2)

63 0 0
1

Kotlin Coroutines trong Android phần 2: Getting started

144 1 1
3