android kotlin

android kotlin

Sort by: Newest posts
Avatar

Khởi tạo ViewModel sao cho hợp thời đại

748 6 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Học Android trong 1000 từ - Bước 1: Kotlin cơ bản

293 1 1
 • Avatar
5
Avatar

Cùng khám phá bộ thư viện chuẩn Kotlin 1.5

110 1 0
4
Avatar

Pass data between destinations

48 0 0
0
Avatar

Expandable RecyclerView trong Android(Kotlin)

162 1 0
1
Avatar

Tản mạn về Jetpack Compose

124 1 0
4
Avatar

Tản mạn về Jetpack Compose

247 1 0
6
Avatar

[Android]Làm việc chuyên nghiệp hơn với String.xml

329 4 1
 • Avatar
12
Avatar

Lắng nghe trạng thái kết nối Internet trong Android dùng LiveData

150 4 1
 • Avatar
4
Avatar

Alert Dialog - Những điều có thể bạn chưa biết !

157 1 0
2
Avatar

Tìm hiểu về splash in Android 12 Beta

142 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu những Animation cơ bản trong Android

54 1 0
2
Avatar

Kotlin Collection Functions

156 5 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Android Kotlin Coroutine Scopes

182 0 0
0
Avatar

Triển khai API Splashscreen của Android 12

85 0 0
0
Avatar

What are Kotlin innovations in version 1.5.0 and 1.5.20?

211 3 10
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Kotlin CustomView cơ bản qua demo app !

93 0 0
0
Avatar

Voice to Text Speech Recognition

134 1 0
0
Avatar

Android demo app: Code một app chuyển đổi đơn vị tiền tệ sử dụng MVVM và Jetpack cơ bản

137 3 0
2
Avatar

Higher-order Function & Lambda

730 1 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.