android kotlin

android kotlin

Sort by: Newest posts

Builder Pattern so với kotlin DSL

2 0 0
0

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 9: Flow (part 2 of 3)

17 1 0
1

Tạo một Kotlin Multiplatform project đơn giản dựa trên moko-template

19 0 0
0

Cơ bản về Firebase trong Android

38 1 0
1

Kotlin - Typealias

20 0 0
0

Kotlin Delegate trong Android (Phần 2)

28 0 0
1

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 8: Flow (part 1 of 3)

100 0 0
3

Kotlin Coroutines trong Android phần 2: Getting started

53 1 1
3

Tôi đã áp dụng Redux vào ứng dụng Android như thế nào?

258 0 0
5

Koltin - @JvmOverloads, @JvmStatic, @JvmField

69 1 0
1

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 6: Coroutine Scope

142 0 0
0

Android in Action: Implement MVP(Model - View - Presenter) Architecture for Android Application. Past 1: Analysis the requirement

39 0 0
0

Singleton class trong Kotlin

65 0 0
3

Exploring The Differences Between Kotlin By Lazy and Lateinit Delegate

46 0 0
0

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 5: Async & Await

109 0 0
4

Sử dụng Kotlin Enum hiệu quả

106 0 0
0

Thay đổi trạng thái ứng dụng với Notification(Android)

60 0 0
2

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 4: Job, Join, Cancellation and Timeouts

166 0 4
3

Xử lý cảm biến trong Android(Kotlin)

39 0 0
0

[Android] Một số thủ thuật giúp bạn làm việc dễ dàng hơn với BottomNavigationView

113 1 0
1