Android App

Android App

Sort by: Newest posts

Loading cho Floating Action Button

324 0 0
1

Các thư viện và công cụ hữu ích khi làm 1 ứng dụng Android

2.3K 4 0
3

Google Maps Android Marker Clustering Utility

389 2 2
3

Chia sẻ data bảo mật và hiệu quả với Content Provider trong android

760 2 0
4

Android: Multi Touch Example

371 2 0
2

Hiệu ứng cho Textview trong Android

947 1 0
1

Speech to text trong Android

424 0 0
0

Hướng dẫn làm việc với speech to text trong Android

2.2K 0 0
1

Lỗi khi thay đổi trong Realm - Android

528 0 0
1

Đa ngôn ngữ trong Android

807 1 0
2

Khi nào cần lưu trạng thái trong Activity

2.1K 3 0
4

Android Five Stars Library - Form đánh giá trong Android

205 0 0
2

Font Awesome

325 2 0
2

[Android TV] Phần 7: Hiển thị một Card đang hoạt động và thêm các bước hướng dẫn người dùng.

135 0 0
0

ScaleType của ImageView trong Android

3.9K 0 0
0

Đưa sơ đồ của 1 địa điểm lên google map trong android

142 0 0
2

Android Architecture: MVP or MVVM or Something Else

3.6K 8 4
10

Quét QrCode và Barcode với thư viện Zxing

3.9K 1 5
1

Làm việc với Firebase Realtime Database

20.2K 8 1
12

Ứng dụng Native hay Web-Based?

690 0 0
0