Android App

Android App

Sort by: Newest posts

Các thư viện và công cụ hữu ích khi làm 1 ứng dụng Android

2.8K 4 0
3

Google Maps Android Marker Clustering Utility

439 2 2
3

Android: Multi Touch Example

419 2 0
2

Hiệu ứng cho Textview trong Android

1.0K 1 0
1

Speech to text trong Android

482 0 0
0

Hướng dẫn làm việc với speech to text trong Android

2.7K 1 0
1

Lỗi khi thay đổi trong Realm - Android

585 0 0
1

Đa ngôn ngữ trong Android

892 2 0
2

Khi nào cần lưu trạng thái trong Activity

2.5K 3 0
4

Android Five Stars Library - Form đánh giá trong Android

249 0 0
2

Font Awesome

378 2 0
2

[Android TV] Phần 7: Hiển thị một Card đang hoạt động và thêm các bước hướng dẫn người dùng.

161 0 0
1

ScaleType của ImageView trong Android

4.9K 0 0
0

Đưa sơ đồ của 1 địa điểm lên google map trong android

168 0 0
2

Android Architecture: MVP or MVVM or Something Else

3.8K 9 4
11

Quét QrCode và Barcode với thư viện Zxing

4.6K 1 5
2

Làm việc với Firebase Realtime Database

25.9K 10 1
14

Ứng dụng Native hay Web-Based?

792 0 0
0

Firebase Cloud Messaging Tutorial for Android

1.4K 0 0
0

Tạo một Notification cho Wearables

112 1 0
0