Android App

Android App

Sort by: Newest posts

JitPack – Đơn giản hóa cách tiếp cận các public repository trên Android.

219 1 0
0

Tìm hiểu về Broadcast Receiver trong Android

7.7K 10 8
26

Làm việc với Bottom Sheet

2.1K 0 0
1

Làm việc hiệu quả với Android Resource

321 3 0
2

Why Restaurants Need Food Delivery App Development?

57 1 1
3

What Are The Must-have Features In A Taxi Company App Like Uber?

55 1 2
3

Android DataBinding in RecyclerView – Phần 2

1.2K 3 0
0

Phân biệt giữa Android resource và theme attributes

175 1 0
4

[Android] Instant App - Bước đột phá cho trải nghiệm người dùng

1.7K 3 1
8

DataBinding trong Android Phần 1

4.2K 3 0
1

Yêu cầu Permissions Runtime sử dụng thư viện Dexter

432 2 0
3

View the Java Heap and Memory Allocations with Memory Profiler

176 0 0
3

Làm việc với thư viện BindingView ButterKnife trong Android

2.2K 1 0
3

TagsEditText for hashTags

272 0 0
0

Hiệu suất của việc đóng gói nội dung trong RecyclerView

563 0 0
2

Animation Splash Screen trong Android

1.3K 1 2
0

Tìm hiểu về con quay hồi chuyển và hướng dẫn tạo ứng dụng la bàn trong 10 phút

2.1K 1 0
2

Cùng tìm hiểu về Kotlin (Phần 3) - Hướng dẫn tạo demo app đơn giản sử dụng Kotlin

617 1 0
1

Overview of Kotlin Language and Comparison Between Kotlin and Java

197 1 0
2

Fragment và cơ chế BackStack và sử dụng fragment hiệu quả nhất P1

4.6K 2 3
4