Android App

Android App

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm việc với Bottom Sheet

6.3K 0 0
1
Avatar

Làm việc hiệu quả với Android Resource

417 3 0
2
Avatar

Android DataBinding in RecyclerView – Phần 2

2.9K 4 0
3
Avatar

Phân biệt giữa Android resource và theme attributes

374 1 0
2
Avatar

[Android] Instant App - Bước đột phá cho trải nghiệm người dùng

2.3K 3 1
  • Avatar
8
Avatar

DataBinding trong Android Phần 1

10.1K 6 1
  • Avatar
10
Avatar

Yêu cầu Permissions Runtime sử dụng thư viện Dexter

642 2 0
3
Avatar

View the Java Heap and Memory Allocations with Memory Profiler

243 0 0
3
Avatar

Làm việc với thư viện BindingView ButterKnife trong Android

4.0K 1 0
3
Avatar

TagsEditText for hashTags

352 0 0
0
Avatar

Hiệu suất của việc đóng gói nội dung trong RecyclerView

905 0 0
2
Avatar

Animation Splash Screen trong Android

1.9K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Tìm hiểu về con quay hồi chuyển và hướng dẫn tạo ứng dụng la bàn trong 10 phút

3.9K 1 0
2
Avatar

Cùng tìm hiểu về Kotlin (Phần 3) - Hướng dẫn tạo demo app đơn giản sử dụng Kotlin

937 1 0
0
Avatar

Overview of Kotlin Language and Comparison Between Kotlin and Java

257 1 0
2
Avatar

Fragment và cơ chế BackStack và sử dụng fragment hiệu quả nhất P1

6.7K 2 3
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Định danh một thiết bị Android - Các định danh có sẵn

793 1 0
1
Avatar

Gridview tản mạn

617 0 0
1
Avatar

Bắt đầu với Kotlin trên Android Studio

1.2K 0 0
0
Avatar

5 Lỗi phổ biến của lập trình viên Android

399 2 1
  • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.