Android App

Android App

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm hiểu về Broadcast Receiver trong Android

39.8K 20 8
  • Avatar
  • Avatar
59
Avatar

Làm việc với Bottom Sheet

12.8K 0 1
  • Avatar
4
Avatar

Làm việc hiệu quả với Android Resource

658 3 0
2
Avatar

Android DataBinding in RecyclerView – Phần 2

5.1K 4 0
3
Avatar

Phân biệt giữa Android resource và theme attributes

500 1 0
2
Avatar

[Android] Instant App - Bước đột phá cho trải nghiệm người dùng

2.9K 3 1
  • Avatar
8
Avatar

DataBinding trong Android Phần 1

17.8K 9 1
  • Avatar
16
Avatar

Yêu cầu Permissions Runtime sử dụng thư viện Dexter

762 2 0
3
Avatar

View the Java Heap and Memory Allocations with Memory Profiler

341 0 0
3
Avatar

Làm việc với thư viện BindingView ButterKnife trong Android

5.7K 2 0
4
Avatar

TagsEditText for hashTags

466 0 0
0
Avatar

Hiệu suất của việc đóng gói nội dung trong RecyclerView

1.5K 1 0
3
Avatar

Animation Splash Screen trong Android

2.2K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
-1
Avatar

Tìm hiểu về con quay hồi chuyển và hướng dẫn tạo ứng dụng la bàn trong 10 phút

7.4K 1 0
2
Avatar

Cùng tìm hiểu về Kotlin (Phần 3) - Hướng dẫn tạo demo app đơn giản sử dụng Kotlin

1.9K 1 0
0
Avatar

Overview of Kotlin Language and Comparison Between Kotlin and Java

386 1 0
2
Avatar

Fragment và cơ chế BackStack và sử dụng fragment hiệu quả nhất P1

8.6K 2 3
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Định danh một thiết bị Android - Các định danh có sẵn

1.3K 1 0
1
Avatar

Gridview tản mạn

911 0 0
2
Avatar

Bắt đầu với Kotlin trên Android Studio

2.1K 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.