Android App

Android App

Sort by: Newest posts

JitPack – Đơn giản hóa cách tiếp cận các public repository trên Android.

396 1 0
0

Tìm hiểu về Broadcast Receiver trong Android

15.1K 13 8
33

Làm việc với Bottom Sheet

4.6K 0 0
1

Làm việc hiệu quả với Android Resource

384 3 0
2

Why Restaurants Need Food Delivery App Development?

91 1 1
3

What Are The Must-have Features In A Taxi Company App Like Uber?

78 1 2
3

Android DataBinding in RecyclerView – Phần 2

2.4K 4 0
2

Phân biệt giữa Android resource và theme attributes

298 1 0
2

[Android] Instant App - Bước đột phá cho trải nghiệm người dùng

2.2K 3 1
8

DataBinding trong Android Phần 1

7.8K 5 0
7

Yêu cầu Permissions Runtime sử dụng thư viện Dexter

578 2 0
3

View the Java Heap and Memory Allocations with Memory Profiler

228 0 0
3

Làm việc với thư viện BindingView ButterKnife trong Android

3.4K 1 0
3

TagsEditText for hashTags

332 0 0
0

Hiệu suất của việc đóng gói nội dung trong RecyclerView

801 0 0
2

Animation Splash Screen trong Android

1.7K 1 2
0

Tìm hiểu về con quay hồi chuyển và hướng dẫn tạo ứng dụng la bàn trong 10 phút

3.2K 1 0
2

Cùng tìm hiểu về Kotlin (Phần 3) - Hướng dẫn tạo demo app đơn giản sử dụng Kotlin

821 1 0
0

Overview of Kotlin Language and Comparison Between Kotlin and Java

241 1 0
2

Fragment và cơ chế BackStack và sử dụng fragment hiệu quả nhất P1

6.0K 2 3
6