Refactoring Code

Taylor Otwell - Founder của Laravel sẽ refactor code như thế nào

359 0 0
2

5 lý do để bạn nghiện sự đơn giản(Phần 2)

145 1 0
1

Tính năng ít được biết đến trong JavaScript

336 5 0
8

Code Refactor: Tại sao QA cần biết về nó

94 0 0
1

Rails AntiPattern: Duplicate Code Duplication (p2)

50 1 0
1

Rails AntiPattern: Duplicate Code Duplication (p1)

71 0 0
2

How to find common code smells and avoid them

138 0 0
0

Refactoring - How to do with Large Class?

154 4 1
4

Refactoring Code