ViewModel

ViewModel

Sort by: Newest posts

ViewModel làm việc như thế nào trong Android

348 1 1
4

MVVM (Model View ViewModel) + Kotlin + Google Jetpack

370 0 0
5

Shared ViewModel trong Android: Chia sẻ ViewModel giữa các fragments

154 0 0
1

Saving state trong Android

164 0 0
-1

Thời điểm nào là thích hợp để load dữ liệu trong ViewModel?

108 0 0
2

When to load data in ViewModels

56 0 0
1

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

240 0 0
3

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

252 0 0
2

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

119 1 0
1

Quản lý Logic trong View với Laravel View Model

235 1 1
5

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

775 0 0
2

Android Architecture Components - ViewModel

154 0 0
9

Series ASP.NET MVC - Part 3: Sử dụng ViewModel

3.3K 4 7
1

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

360 0 0
1

Tìm hiểu Android Architecture Components Phần 1 - ViewModel

743 2 0
2

Android - Architecture Components ViewModel - xử lý configuration changes chưa bao giờ đơn giản đến thế.

7.4K 26 9
46

Android Architecture Components: ViewModel

441 1 0
2