ViewModel

ViewModel

Sort by: Newest posts

ViewModel làm việc như thế nào trong Android

1.9K 1 2
6

MVVM (Model View ViewModel) + Kotlin + Google Jetpack

1.6K 1 0
7

Shared ViewModel trong Android: Chia sẻ ViewModel giữa các fragments

679 0 0
1

Saving state trong Android

370 0 0
-1

Thời điểm nào là thích hợp để load dữ liệu trong ViewModel?

223 0 0
2

When to load data in ViewModels

122 0 0
1

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

446 0 0
3

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

628 0 0
2

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

172 1 0
1

Quản lý Logic trong View với Laravel View Model

397 1 1
5

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.0K 0 0
2

Android Architecture Components - ViewModel

191 0 0
9

Series ASP.NET MVC - Part 3: Sử dụng ViewModel

4.7K 4 7
1

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

417 0 0
1

Tìm hiểu Android Architecture Components Phần 1 - ViewModel

1.0K 2 0
2

Android - Architecture Components ViewModel - xử lý configuration changes chưa bao giờ đơn giản đến thế.

9.2K 27 10
55

Android Architecture Components: ViewModel

553 1 0
2