ViewModel

ViewModel

Sort by: Newest posts

ViewModel làm việc như thế nào trong Android

2.9K 1 2
8

MVVM (Model View ViewModel) + Kotlin + Google Jetpack

2.1K 1 0
8

Shared ViewModel trong Android: Chia sẻ ViewModel giữa các fragments

899 0 0
1

Saving state trong Android

463 0 0
-1

Thời điểm nào là thích hợp để load dữ liệu trong ViewModel?

259 0 0
2

When to load data in ViewModels

138 0 0
1

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

524 0 0
3

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

744 0 0
2

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

181 1 0
1

Quản lý Logic trong View với Laravel View Model

464 1 1
5

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.1K 0 0
2

Android Architecture Components - ViewModel

200 0 0
9

Series ASP.NET MVC - Part 3: Sử dụng ViewModel

5.0K 4 7
1

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

429 0 0
1

Tìm hiểu Android Architecture Components Phần 1 - ViewModel

1.0K 2 0
2

Android - Architecture Components ViewModel - xử lý configuration changes chưa bao giờ đơn giản đến thế.

9.5K 27 10
56

Android Architecture Components: ViewModel

575 1 0
2