ViewModel

ViewModel

Sort by: Newest posts

MVVM (Model View ViewModel) + Kotlin + Google Jetpack

34 0 0
1

Shared ViewModel trong Android: Chia sẻ ViewModel giữa các fragments

37 0 0
1

Saving state trong Android

103 0 0
-1

Thời điểm nào là thích hợp để load dữ liệu trong ViewModel?

89 0 0
2

When to load data in ViewModels

38 0 0
1

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

170 0 0
3

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

170 0 0
2

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

108 1 0
1

Quản lý Logic trong View với Laravel View Model

198 1 1
5

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

664 0 0
2

Android Architecture Components - ViewModel

142 0 0
9

Series ASP.NET MVC - Part 3: Sử dụng ViewModel

2.8K 2 7
1

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

330 0 0
1

Tìm hiểu Android Architecture Components Phần 1 - ViewModel

609 1 0
1

Android - Architecture Components ViewModel - xử lý configuration changes chưa bao giờ đơn giản đến thế.

6.4K 23 9
42

Android Architecture Components: ViewModel

356 1 0
2