ViewModel

ViewModel

Sort by: Newest posts

ViewModel làm việc như thế nào trong Android

1.1K 1 2
5

MVVM (Model View ViewModel) + Kotlin + Google Jetpack

1.1K 1 0
6

Shared ViewModel trong Android: Chia sẻ ViewModel giữa các fragments

439 0 0
1

Saving state trong Android

268 0 0
-1

Thời điểm nào là thích hợp để load dữ liệu trong ViewModel?

176 0 0
2

When to load data in ViewModels

101 0 0
1

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

360 0 0
3

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

444 0 0
2

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

152 1 0
1

Quản lý Logic trong View với Laravel View Model

331 1 1
5

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

979 0 0
2

Android Architecture Components - ViewModel

177 0 0
9

Series ASP.NET MVC - Part 3: Sử dụng ViewModel

4.2K 4 7
1

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

390 0 0
1

Tìm hiểu Android Architecture Components Phần 1 - ViewModel

932 2 0
2

Android - Architecture Components ViewModel - xử lý configuration changes chưa bao giờ đơn giản đến thế.

8.7K 27 9
55

Android Architecture Components: ViewModel

532 1 0
2