+1

Series ASP.NET MVC - Part 3: Sử dụng ViewModel

Mối quan hệ giữa Controller và View

 • Tại sao đối với các action Create, Edit, Delete đều có 2 action:
 • Ở đây có các khái niệm Request Method: HttpPost, HttpGet:
  • HttpPost: Hiểu đơn giản là đưa dữ liệu được gửi từ Client về Server để xử lý.
  • HttpGet: Truy xuất dữ liệu từ Server trả về cho Client để hiển thị.
 • Đối với bài này sử dụng 2 method trên HttpGet để sử dụng việc hiển thị ra trang Create Product. Còn HttpPost sẽ sử dụng cho việc bạn submit dữ liệu lên để lưu xuống database.
 • Khi bạn Create new tương ứng với việc bạn gọi đến Request Method HttpGet.
 • Khi bạn Submit tương ứng với việc bạn gọi đến Request Method HttpPost để lưu lại dữ liệu.

Tạo ViewModel để sử dụng cho hiển thị.

 • Tạo thư mục ViewModels:
 • Trong thư mục ViewModels tạo class ProductViewModel.cs (Theo dõi dưới code bên dưới mình có update - trên hình bị thiếu).
using ProductManagement.Models;
using System.ComponentModel;

namespace ProductManagement.ViewModels
{
  public class ProductViewModel
  {
    public ProductViewModel(){
      GetCategory();
    }
    public ProductViewModel(int productID, string nameOfProduct, int categoryOfProductID)
    {
      ProductID = productID;
      NameOfProduct = nameOfProduct;
      CategoryOfProductID = categoryOfProductID;
      GetCategory();
    }
    [DisplayName("Mã sản phẩm")]
    public int ProductID { get; set; }

    [DisplayName("Tên sản phẩm")]
    public string NameOfProduct { get; set; }

    public int CategoryOfProductID { get; set; }

    [DisplayName("Tên loại sản phẩm")]
    public string CategoryName { get; set; }

    public void GetCategory()
    {
      if (CategoryOfProductID > 0)
      {
        using (ProductDBContext db = new ProductDBContext())
        {
          this.CategoryName = db.CategoryOfProducts.Find(this.CategoryOfProductID) != null ?
            db.CategoryOfProducts.Find(this.CategoryOfProductID).Description : string.Empty;
        }
      }
    }
  }
}
 • Trong controller ProductController bạn cần sửa như sau:
public ActionResult Index()
    {
      var lsProducts = new List<ProductViewModel>();
      db.Products.ToList().ForEach(product =>
      {
        lsProducts.Add(new ProductViewModel(product.ProductID, product.NameOfProduct, product.CategoryOfProductID));
      });
      return View(lsProducts);
    }
 • Trong view Index của Product bạn cũng cần sử như sau:
 • Kết quả sau khi sử dụng ViewModel
 • Tương tự đối với trang Details cũng cần sửa lại như sau:
 • Và trong View Details
 • Kết quả

Customize lại trang Create, Edit và Delete Product.

 • Thông thường ở trường mã loại sản phẩm sẽ được thay bằng dạng Dropdownlist để chọn loại sản phẩm chứ không phải nhập mã loại sản phẩm như thế này.
 • Trong thư mục ViewModels tạo view model EditProductViewModel.cs
using ProductManagement.Models;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;

namespace ProductManagement.ViewModels
{
  public class EditProductViewModel
  {
    public EditProductViewModel(int productID, string nameOfProduct, int categoryOfProductID)
    {
      ProductID = productID;
      NameOfProduct = nameOfProduct;
      CategoryOfProductID = categoryOfProductID;
      GetCategories();
    }

    public int ProductID { get; set; }

    [DisplayName("Tên sản phẩm")]
    public string NameOfProduct { get; set; }

    public int CategoryOfProductID { get; set; }

    public IEnumerable<CategoryOfProduct> CategoryOfProducts { get; set; }

    public void GetCategories()
    {
      using (ProductDBContext db = new ProductDBContext())
      {
        CategoryOfProducts = db.CategoryOfProducts.ToList().AsEnumerable();
      }
    }
  }
}
 • Ở đây tại sao trong ViewModel này mình lại tạo thêm 1 dạng IEnumerable<CategoryOfProduct> mục đích để sử dụng cho việc hiển thị ra danh sách các Category của DropdownList.
 • Trong Action Create với Request Method Get:
public ActionResult Create()
{
  EditProductViewModel editViewModel = new EditProductViewModel();
  return View(editViewModel);
}
 • Trong Views => Products => Create.cshtml:
 • Trong Action Edit với Request Method Get bạn cũng cần sửa lại như sau:
public ActionResult Edit(int? id)
    {
      if (id == null)
      {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
      }
      Product product = db.Products.Find(id);
      if (product == null)
      {
        return HttpNotFound();
      }
      EditProductViewModel editModel = new EditProductViewModel(product.ProductID, product.NameOfProduct, product.CategoryOfProductID);
      return View(editModel);
    }
 • Trong Views => Products => Edit.cshtml:
 • Tương tự với Action Delete với Request Method Get
// GET: Products/Delete/5
    public ActionResult Delete(int? id)
    {
      if (id == null)
      {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
      }
      Product product = db.Products.Find(id);
      if (product == null)
      {
        return HttpNotFound();
      }
      ProductViewModel delModel = new ProductViewModel(product.ProductID, product.NameOfProduct, product.CategoryOfProductID);
      return View(delModel);
    }
 • Trong Views => Products => Delete.cshtml

Kết quả

 • Index
 • Create
 • Details
 • Edit
 • Delete

Phần kế tiếp

phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Migration Data để thay đổi cấu trúc dữ liệu.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.