+1

Series ASP.NET MVC - Part 3: Sử dụng ViewModel

Mối quan hệ giữa Controller và View

 • Tại sao đối với các action Create, Edit, Delete đều có 2 action:
 • Ở đây có các khái niệm Request Method: HttpPost, HttpGet:
  • HttpPost: Hiểu đơn giản là đưa dữ liệu được gửi từ Client về Server để xử lý.
  • HttpGet: Truy xuất dữ liệu từ Server trả về cho Client để hiển thị.
 • Đối với bài này sử dụng 2 method trên HttpGet để sử dụng việc hiển thị ra trang Create Product. Còn HttpPost sẽ sử dụng cho việc bạn submit dữ liệu lên để lưu xuống database.
 • Khi bạn Create new tương ứng với việc bạn gọi đến Request Method HttpGet.
 • Khi bạn Submit tương ứng với việc bạn gọi đến Request Method HttpPost để lưu lại dữ liệu.

Tạo ViewModel để sử dụng cho hiển thị.

 • Tạo thư mục ViewModels:
 • Trong thư mục ViewModels tạo class ProductViewModel.cs (Theo dõi dưới code bên dưới mình có update - trên hình bị thiếu).
using ProductManagement.Models;
using System.ComponentModel;

namespace ProductManagement.ViewModels
{
  public class ProductViewModel
  {
    public ProductViewModel(){
      GetCategory();
    }
    public ProductViewModel(int productID, string nameOfProduct, int categoryOfProductID)
    {
      ProductID = productID;
      NameOfProduct = nameOfProduct;
      CategoryOfProductID = categoryOfProductID;
      GetCategory();
    }
    [DisplayName("Mã sản phẩm")]
    public int ProductID { get; set; }

    [DisplayName("Tên sản phẩm")]
    public string NameOfProduct { get; set; }

    public int CategoryOfProductID { get; set; }

    [DisplayName("Tên loại sản phẩm")]
    public string CategoryName { get; set; }

    public void GetCategory()
    {
      if (CategoryOfProductID > 0)
      {
        using (ProductDBContext db = new ProductDBContext())
        {
          this.CategoryName = db.CategoryOfProducts.Find(this.CategoryOfProductID) != null ?
            db.CategoryOfProducts.Find(this.CategoryOfProductID).Description : string.Empty;
        }
      }
    }
  }
}
 • Trong controller ProductController bạn cần sửa như sau:
public ActionResult Index()
    {
      var lsProducts = new List<ProductViewModel>();
      db.Products.ToList().ForEach(product =>
      {
        lsProducts.Add(new ProductViewModel(product.ProductID, product.NameOfProduct, product.CategoryOfProductID));
      });
      return View(lsProducts);
    }
 • Trong view Index của Product bạn cũng cần sử như sau:
 • Kết quả sau khi sử dụng ViewModel
 • Tương tự đối với trang Details cũng cần sửa lại như sau:
 • Và trong View Details
 • Kết quả

Customize lại trang Create, Edit và Delete Product.

 • Thông thường ở trường mã loại sản phẩm sẽ được thay bằng dạng Dropdownlist để chọn loại sản phẩm chứ không phải nhập mã loại sản phẩm như thế này.
 • Trong thư mục ViewModels tạo view model EditProductViewModel.cs
using ProductManagement.Models;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;

namespace ProductManagement.ViewModels
{
  public class EditProductViewModel
  {
    public EditProductViewModel(int productID, string nameOfProduct, int categoryOfProductID)
    {
      ProductID = productID;
      NameOfProduct = nameOfProduct;
      CategoryOfProductID = categoryOfProductID;
      GetCategories();
    }

    public int ProductID { get; set; }

    [DisplayName("Tên sản phẩm")]
    public string NameOfProduct { get; set; }

    public int CategoryOfProductID { get; set; }

    public IEnumerable<CategoryOfProduct> CategoryOfProducts { get; set; }

    public void GetCategories()
    {
      using (ProductDBContext db = new ProductDBContext())
      {
        CategoryOfProducts = db.CategoryOfProducts.ToList().AsEnumerable();
      }
    }
  }
}
 • Ở đây tại sao trong ViewModel này mình lại tạo thêm 1 dạng IEnumerable<CategoryOfProduct> mục đích để sử dụng cho việc hiển thị ra danh sách các Category của DropdownList.
 • Trong Action Create với Request Method Get:
public ActionResult Create()
{
  EditProductViewModel editViewModel = new EditProductViewModel();
  return View(editViewModel);
}
 • Trong Views => Products => Create.cshtml:
 • Trong Action Edit với Request Method Get bạn cũng cần sửa lại như sau:
public ActionResult Edit(int? id)
    {
      if (id == null)
      {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
      }
      Product product = db.Products.Find(id);
      if (product == null)
      {
        return HttpNotFound();
      }
      EditProductViewModel editModel = new EditProductViewModel(product.ProductID, product.NameOfProduct, product.CategoryOfProductID);
      return View(editModel);
    }
 • Trong Views => Products => Edit.cshtml:
 • Tương tự với Action Delete với Request Method Get
// GET: Products/Delete/5
    public ActionResult Delete(int? id)
    {
      if (id == null)
      {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
      }
      Product product = db.Products.Find(id);
      if (product == null)
      {
        return HttpNotFound();
      }
      ProductViewModel delModel = new ProductViewModel(product.ProductID, product.NameOfProduct, product.CategoryOfProductID);
      return View(delModel);
    }
 • Trong Views => Products => Delete.cshtml

Kết quả

 • Index
 • Create
 • Details
 • Edit
 • Delete

Phần kế tiếp

phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Migration Data để thay đổi cấu trúc dữ liệu.


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí