Clean Architecture

Clean Architecture

Sort by: Newest posts

Các loại Design Patterns thường dùng ở Android và App Architectures - Phần 1

331 3 4
10

Lắng nghe sự thay đổi dữ liệu Realm Background trong Clean Architecture (Realm + Flow + Clean Architecture)

164 0 1
2

Clean Architecture Kotlin Android

287 1 0
0

Giới thiệu Clean Architecture kết hợp MVVM

375 0 0
0

Android Clean Architecture - P2: Clean Architecture trong Android và ví dụ

1.6K 0 5
6

Android Clean Architecture - P1: Tổng quan về Clean Architecture

577 0 0
4

Mindset cần nhớ khi làm kiến trúc: "Biết nhưng vờ như không biết"

505 0 0
1

Tại sao bạn cần Use Cases/Interactors

619 2 1
6

Clean Architecture và cách áp dụng trong android

1.5K 12 9
35

Kotlin Clean Architecture

731 8 6
13

Clean Architecture

6.6K 3 1
7

RxSwift: Clean Architecture, MVVM và RxSwift (Phần 2)

2.3K 7 4
6

RxSwift: Clean Architecture, MVVM và RxSwift (Phần 1)

1.7K 1 0
3

S.O.L.I.D principles and apply for Swift

1.0K 6 1
5

Clean Swift Architecture

2.2K 6 0
2

Clean Architecture