Clean Architecture

Clean Architecture

Sort by: Newest posts

Các loại Design Patterns hay có ở Android và App Architectures

19 0 0
0

Lắng nghe sự thay đổi dữ liệu Realm Background trong Clean Architecture (Realm + Flow + Clean Architecture)

152 0 1
2

Clean Architecture Kotlin Android

256 1 0
0

Giới thiệu Clean Architecture kết hợp MVVM

299 0 0
0

Android Clean Architecture - P2: Clean Architecture trong Android và ví dụ

1.1K 0 5
6

Android Clean Architecture - P1: Tổng quan về Clean Architecture

464 0 0
4

Mindset cần nhớ khi làm kiến trúc: "Biết nhưng vờ như không biết"

482 0 0
1

Tại sao bạn cần Use Cases/Interactors

523 2 1
6

Clean Architecture và cách áp dụng trong android

1.4K 12 9
34

Kotlin Clean Architecture

665 8 6
12

Clean Architecture

5.7K 3 1
7

RxSwift: Clean Architecture, MVVM và RxSwift (Phần 2)

2.1K 5 4
4

RxSwift: Clean Architecture, MVVM và RxSwift (Phần 1)

1.5K 1 0
3

S.O.L.I.D principles and apply for Swift

948 6 1
5

Clean Swift Architecture

2.0K 6 0
2

Clean Architecture