LiveData

LiveData

Sort by: Newest posts

Tip sử dụng LiveData

129 1 2
2

Sử dụng MediatorLiveData trong Android

286 1 0
3

Monitoring GPS and Location Permission checks using LiveData

52 0 0
0

Căn bản về Live Data

227 0 1
4

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

308 0 0
2

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

2.6K 2 1
5

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

127 1 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

831 0 0
2

Sử dụng DiffUtil và ListAdapter trong RecycletView

579 3 0
6

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

467 3 0
5

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

366 0 0
1

NonNull LiveData với Kotlin extension

244 2 1
0

[Android Boilerplate]Cùng tạo ứng dụng đầu tiên sử dụng MVVM, Dagger2, RxJava, LiveData và Room (P2 : Setup Retrofit, Repository Pattern, ViewModel)

1.0K 2 0
2

Android - LiveData

6.6K 6 3
36