LiveData

LiveData

Sort by: Newest posts
Avatar

[Android][Kotlin][Coroutines] Giới thiệu StateFlow, thay thế LiveData với StateFlow

148 0 0
0
Avatar

Tip sử dụng LiveData

244 1 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Sử dụng MediatorLiveData trong Android

1.2K 1 1
 • Avatar
4
Avatar

Monitoring GPS and Location Permission checks using LiveData

90 0 0
0
Avatar

Căn bản về Live Data

688 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

1.1K 0 0
2
Avatar

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

8.9K 5 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

223 1 0
1
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.3K 0 0
3
Avatar

Sử dụng DiffUtil và ListAdapter trong RecycletView

1.5K 4 0
9
Avatar

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

683 3 0
5
Avatar

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

466 0 0
1
Avatar

NonNull LiveData với Kotlin extension

363 2 1
 • Avatar
0
Avatar

[Android Boilerplate]Cùng tạo ứng dụng đầu tiên sử dụng MVVM, Dagger2, RxJava, LiveData và Room (P2 : Setup Retrofit, Repository Pattern, ViewModel)

1.5K 3 0
2
Avatar

Android - LiveData

10.0K 8 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
44
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.