LiveData

LiveData

Sort by: Newest posts

Tip sử dụng LiveData

204 1 2
1

Sử dụng MediatorLiveData trong Android

1.0K 1 1
4

Monitoring GPS and Location Permission checks using LiveData

85 0 0
0

Căn bản về Live Data

614 0 2
4

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

916 0 0
2

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

7.4K 3 3
8

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

210 1 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.2K 0 0
2

Sử dụng DiffUtil và ListAdapter trong RecycletView

1.2K 3 0
8

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

646 3 0
5

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

447 0 0
1

NonNull LiveData với Kotlin extension

346 2 1
0

[Android Boilerplate]Cùng tạo ứng dụng đầu tiên sử dụng MVVM, Dagger2, RxJava, LiveData và Room (P2 : Setup Retrofit, Repository Pattern, ViewModel)

1.4K 2 0
2

Android - LiveData

9.4K 7 5
43