LiveData

LiveData

Sort by: Newest posts

Căn bản về Live Data

86 0 1
2

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

81 0 0
2

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

275 0 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

81 1 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

433 0 0
2

Sử dụng DiffUtil và ListAdapter trong RecycletView

259 2 0
6

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

291 3 0
5

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

311 0 0
1

NonNull LiveData với Kotlin extension

175 2 1
0

[Android Boilerplate]Cùng tạo ứng dụng đầu tiên sử dụng MVVM, Dagger2, RxJava, LiveData và Room (P2 : Setup Retrofit, Repository Pattern, ViewModel)

601 1 0
2

Android - LiveData

3.8K 5 3
30