LiveData

LiveData

Sort by: Newest posts

Tip sử dụng LiveData

184 1 2
1

Sử dụng MediatorLiveData trong Android

913 1 1
4

Monitoring GPS and Location Permission checks using LiveData

81 0 0
0

Căn bản về Live Data

531 0 2
4

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

768 0 0
2

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

6.1K 3 2
6

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

183 1 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.1K 0 0
2

Sử dụng DiffUtil và ListAdapter trong RecycletView

1.1K 3 0
8

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

615 3 0
5

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

430 0 0
1

NonNull LiveData với Kotlin extension

332 2 1
0

[Android Boilerplate]Cùng tạo ứng dụng đầu tiên sử dụng MVVM, Dagger2, RxJava, LiveData và Room (P2 : Setup Retrofit, Repository Pattern, ViewModel)

1.4K 2 0
2

Android - LiveData

8.8K 6 5
41