LiveData

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

9 0 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

67 0 0
2

Sử dụng DiffUtil và ListAdapter trong RecycletView

96 1 0
4

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

190 3 0
5

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

293 0 0
1

NonNull LiveData với Kotlin extension

124 2 1
0

[Android Boilerplate]Cùng tạo ứng dụng đầu tiên sử dụng MVVM, Dagger2, RxJava, LiveData và Room (P2 : Setup Retrofit, Repository Pattern, ViewModel)

369 1 0
2

Android - LiveData

1.8K 5 3
26