LiveData

LiveData

Sort by: Newest posts
Avatar

[Android][Kotlin][Coroutines] Giới thiệu StateFlow, thay thế LiveData với StateFlow

738 0 0
0
Avatar

Tip sử dụng LiveData

346 1 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Sử dụng MediatorLiveData trong Android

1.6K 1 1
  • Avatar
4
Avatar

Monitoring GPS and Location Permission checks using LiveData

102 0 0
0
Avatar

Căn bản về Live Data

901 1 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

1.6K 0 0
2
Avatar

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

11.9K 7 4
  • Avatar
  • Avatar
15
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

234 1 0
1
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.4K 0 0
3
Avatar

Sử dụng DiffUtil và ListAdapter trong RecycletView

1.9K 4 0
9
Avatar

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

747 3 0
5
Avatar

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

496 0 0
1
Avatar

NonNull LiveData với Kotlin extension

403 2 1
  • Avatar
0
Avatar

[Android Boilerplate]Cùng tạo ứng dụng đầu tiên sử dụng MVVM, Dagger2, RxJava, LiveData và Room (P2 : Setup Retrofit, Repository Pattern, ViewModel)

1.6K 4 0
4
Avatar

Android - LiveData

11.0K 9 5
  • Avatar
  • Avatar
45
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.