LiveData

Sort by: Newest posts

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

31 0 0
1

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

40 0 0
0

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

48 1 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

146 0 0
2

Sử dụng DiffUtil và ListAdapter trong RecycletView

166 2 0
4

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

228 3 0
5

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

297 0 0
1

NonNull LiveData với Kotlin extension

143 2 1
0

[Android Boilerplate]Cùng tạo ứng dụng đầu tiên sử dụng MVVM, Dagger2, RxJava, LiveData và Room (P2 : Setup Retrofit, Repository Pattern, ViewModel)

487 1 0
2

Android - LiveData

2.4K 5 3
28