LiveData

LiveData

Sort by: Newest posts
Avatar

[Android][Kotlin][Coroutines] Giới thiệu StateFlow, thay thế LiveData với StateFlow

2.5K 1 1
 • Avatar
3
Avatar

Tip sử dụng LiveData

484 1 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Sử dụng MediatorLiveData trong Android

2.3K 1 1
 • Avatar
5
Avatar

Monitoring GPS and Location Permission checks using LiveData

149 0 0
0
Avatar

Căn bản về Live Data

1.2K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

3.3K 0 0
2
Avatar

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

18.1K 10 6
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

255 2 0
1
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.6K 1 0
4
Avatar

Sử dụng DiffUtil và ListAdapter trong RecycletView

3.0K 5 0
10
Avatar

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

839 3 0
5
Avatar

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

628 1 0
1
Avatar

NonNull LiveData với Kotlin extension

442 2 1
 • Avatar
0
Avatar

[Android Boilerplate]Cùng tạo ứng dụng đầu tiên sử dụng MVVM, Dagger2, RxJava, LiveData và Room (P2 : Setup Retrofit, Repository Pattern, ViewModel)

1.9K 5 0
4
Avatar

Android - LiveData

11.8K 10 5
 • Avatar
 • Avatar
47
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.