LiveData

LiveData

Sort by: Newest posts
Avatar

[Android][Kotlin][Coroutines] Giới thiệu StateFlow, thay thế LiveData với StateFlow

1.5K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Tip sử dụng LiveData

419 1 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Sử dụng MediatorLiveData trong Android

2.0K 1 1
  • Avatar
5
Avatar

Monitoring GPS and Location Permission checks using LiveData

129 0 0
0
Avatar

Căn bản về Live Data

1.0K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

2.6K 0 0
2
Avatar

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

15.3K 7 4
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

240 1 0
1
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.5K 0 0
3
Avatar

Sử dụng DiffUtil và ListAdapter trong RecycletView

2.5K 4 0
9
Avatar

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

793 3 0
5
Avatar

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

538 0 0
1
Avatar

NonNull LiveData với Kotlin extension

428 2 1
  • Avatar
0
Avatar

[Android Boilerplate]Cùng tạo ứng dụng đầu tiên sử dụng MVVM, Dagger2, RxJava, LiveData và Room (P2 : Setup Retrofit, Repository Pattern, ViewModel)

1.8K 4 0
4
Avatar

Android - LiveData

11.6K 9 5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.