Tester

Tester

Sort by: Newest posts

Plan khối lượng công việc của QA/tester khi thực hiện dự án/task (Số testcase)

958 11 5
9

Tại sao phần mềm có bug?

952 0 0
0

Why to use APPIUM for Mobile Automation?

278 0 0
1

Appium On MAC (Phần 1)

770 1 0
0

8 Ngộ nhận phổ biến về nghề kiểm thử phần mềm

1.0K 1 0
2

Introduction Selenium

755 0 0
2

Cách xây dựng testcase cơ bản

19.2K 11 0
8

Front-end vs Back-end trong kiểm thử

769 0 0
0

10 nguyên nhân khiến bug bị từ chối và các giải pháp dành cho Tester!

431 0 0
2

Quá trình kiểm thử thực tế trong một môi trường thật hoặc một môi trường công ty

492 0 0
0

Mutation testing

192 0 0
0

Học gì để trở thành một Tester?

4.8K 5 0
4

Phân tích giá trị biên (Bounary Value Analysis - BVA)

3.5K 0 0
0

Một số chú ý để kiểm thử phần mềm hiệu quả hơn

733 1 0
3

Hướng dẫn tạo Test Case (cơ bản)

40.3K 16 4
20