Tester

Tester

Sort by: Newest posts

8 Ngộ nhận phổ biến về nghề kiểm thử phần mềm

986 1 0
2

Introduction Selenium

711 0 0
2

Cách xây dựng testcase cơ bản

17.9K 11 0
8

Front-end vs Back-end trong kiểm thử

717 0 0
0

10 nguyên nhân khiến bug bị từ chối và các giải pháp dành cho Tester!

416 0 0
2

Quá trình kiểm thử thực tế trong một môi trường thật hoặc một môi trường công ty

462 0 0
0

Mutation testing

146 0 0
0

Học gì để trở thành một Tester?

4.3K 5 0
3

Phân tích giá trị biên (Bounary Value Analysis - BVA)

3.2K 0 0
0

Một số chú ý để kiểm thử phần mềm hiệu quả hơn

664 1 0
3

Hướng dẫn tạo Test Case (cơ bản)

37.0K 15 4
20