Tester

Tester

Sort by: Newest posts
Avatar

Quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản.

9.9K 3 0
3
Avatar

Cách Viết Test Report (Part 1)

12.7K 1 0
2
Avatar

Làm thế nào để viết Báo Cáo Lỗi tốt?

2.1K 0 0
2
Avatar

Software Testing Metrics and KPIs

2.5K 2 0
0
Avatar

How To Become An Agile Tester

466 3 0
2
Avatar

System Testing: What? Why? & How?

2.2K 1 0
0
Avatar

Mẫu Test Case tốt nhất kèm ví dụ

39.7K 15 1
  • Avatar
10
Avatar

Kiểm tra thay đổi UI trong các ứng dụng web lớn

218 0 0
1
Avatar

Kiểm thử Game và cách tạo Testcases/Checklist

3.3K 0 0
2
Avatar

Big data testing - Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu

1.1K 4 0
1
Avatar

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỰA CHỌN KỸ THUẬT KIỂM THỬ TỐT NHẤT?

616 0 0
0
Avatar

Phần 1- Hành Trình Full Stack QA

1.0K 1 1
  • Avatar
-1
Avatar

Plan khối lượng công việc của QA/tester khi thực hiện dự án/task (Số testcase)

1.1K 11 5
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Tại sao phần mềm có bug?

1.2K 0 0
0
Avatar

Why to use APPIUM for Mobile Automation?

356 0 0
1
Avatar

Appium On MAC (Phần 1)

942 1 0
0
Avatar

8 Ngộ nhận phổ biến về nghề kiểm thử phần mềm

1.2K 1 0
2
Avatar

Introduction Selenium

829 0 0
2
Avatar

Cách xây dựng testcase cơ bản

23.7K 12 0
8
Avatar

Front-end vs Back-end trong kiểm thử

1.0K 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.